Abildgård, F., J. Andersen & O. Barndorff-Nielsen, 1972: The hare population (Lepus europaeus Pallas) of Illumø Island, Denmark. A report on the analysis of the data from 1957-1970. Danish Review of Game Biology 6 (5), 1-32.

Agerholm, E., 1959: Flagermus på Mors. Flora og Fauna 65, 37.

Agrell, J., 1995: A shift in female social organization independent of relatedness: an experimental study on the field vole (Microtus agrestis). Behavioural Ecology 6(2), 182-191.

Agrell, J., S. Erlinge, J. Nelson & M. Sandell, 1996: Shifting spacing behaviour of male field voles (Microtus agrestis) over the reproductive season. Annales Zoologici Fennici 33: 243-248.

Ahlefeldt-Laurvig Bille, G. G. & V. Gay (red.), 1944: Dansk Jagtleksikon. Bd. 2. Standard Forlaget. København. 1420 pp.

Ahlén, I., 1981: Identification of Scandinavian bats by their sounds. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife Ecology. Report 6, 1-56.

Ahlén, I., 1983: The bat fauna of some isolated islands in Scandinavia. Oikos 41, 352-358.

Ahlén I., 1986: Var går nordgränsen för den gråskimliga fladdermusen Vespertilio murinus i Sverige? Fauna och Flora 81, 127-130.

Ahlén, I., 1990: Identification of Bats in Flight. Swedish Society for Conservation of Nature and The Swedish Youth Association for Environmental Studies and Conservation, Stockholm. 50 pp.

Ahlén, I., 1994: Gotlands Fladdermusfauna 1993. Länsstyrelsen i Gotlands Län, Visby. 11 pp.

Ahlén, I., 1997a: Migratory behavior of bats at south Swedish coasts. Zeitschrift für Säugetierkunde 62, 375-380.

Ahlén, I., 1997b: Ölands fladdermusfauna. Länsstyrelsen Kalmar Län. Meddelande 1997, 7, 1-26.

Ahlén, I., 1998: Gotlands fladdermusfauna 1997. Länsstyrelsen i Gotlands Län, Livsmiljöenheten. Rapport 4, 1-12.

Ahlén I., 2004a: Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2004. Fauna och Flora 99 (2), 2-11. (Summary: The bat fauna of Sweden. Present knowledge of distribution and status).

Ahlén, I., 2004b: Heterodyne and time expansion methods for identification of bats in the field and through sound analysis. I: Brigham, R.M., E. K. V. Kalko, G. Jones, S. Parsons, H. J. G. A. Limpens (eds.): Bat Echolocation Research – tools, techniques and analysis. Bat Conservation International, Austin, Texas. 167 + vii pp.

Ahlén, I. & R. Gerell, 1989: Distribution and status of bats in Sweden. I: Hanák, V., I. Horáček & J. Gaisler (eds.): European Bat Research 1987. Charles University Press. Prague. 718 pp., 319-325.

Ahlén, I. & H. J. Baagøe, 1999: Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe. Experiences from field identification, surveys, and monitoring. Acta Chiropterologica 1, 137-150.

Ahlén I. & H. J. Baagøe, 2001: Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter. Fauna och Flora 96(2), 71-78. (English summary).

Ahlén, I. & H. J. Baagøe, 2004: Faktaruta: Skillnader mellan Skandinaviens tre Pipistrellus-arter. Fauna och Flora 99(3), 18. (Fact sheet: Differences between the three Pipistrellus-species in Scandinavia.).

Ahlén, I., L. Bach & T. Johansson, 2004: Första kolonin av pipistrell anträffad i Sverige. Fauna och Flora 99(3), 16-18. (Summary: A common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) colony found in Sweden).

Alban, L., M. M. Andersen, T. Asferg, A. Boklund, N. Fernández, S. G. Goldbach, M. Geiner, A. Højgaard, S. Kramer-Schadt, A. Stockmarr, H. H. Thulke, Å. Uttenthal & B. Ydesen, 2005: Classical swine fever and wild boar in Denmark: A risk analysis. Wildrisk Group. Danish Institute for Food and Veterinary Research. Ministry of Family and Consumer Affairs. 114 pp.

Amori, G., 1999: Tamias sibiricus (Laxmann, 1769). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 194-195.

Amori, G. & M. Cristaldi, 1999a: Rattus norvegicus (Bergenhout, 1769). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 278-279.

Amori, G. & M. Cristaldi, 1999b: Rattus rattus (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 280-281.

Amori, G. & S. Gippoliti, 1995: Siberian chipmunks Tamias sibiricus in Italy. Mammalia 59, 288-289.

Amos, W., S. D. Twiss, P. P. Pommeroy & S. S. Anderson, 1993: Male mating success and paternity in the grey seal (Halichoerus grypus): A study using DNA fingerprinting. Proceedings of the Royal Society of London, series B. 252, 199-207.

Andéra. M., 1999: Sorex araneus (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 42-43.

Andersen, C. C., 1951: Da Ekstrabladet skaffede Nordsjælland en ung og smækker ny elgko. Jægerbogen. Jægerbogens Forlag. Valby.

Andersen, J., 1957: Studies in Danish harepopulations. I. Population fluctuations. Danish Review of Game Biology 3(2), 85-131.

Andersen, J., 1978: Mængdemæssige forhold i forekomsten af brud (Mustela nivalis) i forhold til lækat (Mustela erminea) i Danmark. Natura Jutlandica 20, 123-128.

Andersen, J., 1981: Minken (Mustela vison) og minkjagten i Danmark 1970/71 og 1972/73. Danske Vildtundersøgelser 34, 1-24.

Andersen, S., 1982: Tyve års marsvineundersøgelser. Naturens Verden 1982(12), 464-475.

Andersen, S. M., J. Teilmann, P. Harders, E. Hansen & D. Hjøllund (in prep.): Diet of harbour seal (Phoca vitulina vitulina) and great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in Danish waters – competitors for food? Andrzejewski, R. & H. Wroclawek, 1961: Mass occurence of Apodemus agrarius (Pallas, 1771) and variation in the number of associated Muridae. Acta Theriologica 5(13), 173-184.

Andrzejewski, R., J. Babinska-Werka, J. Gliwich & J. Goszczynski, 1978: Synurbization processes in an urban population of Apodemus agrarius. I. Characteristics of population in an urbanization gradient. Acta Theriologica 23(20), 341-358.

Anon., 1927: Hvalfangststatistik, Mörekysten. Norsk Hvalfangsttidende 1927, 64.

Anon., 1984: British national survey method. IUCN Otter Specialist Group – European Section. Bulletin 1, 11-12.

Apollonio, M., 1999: Dama dama (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 386-387.

Artimo, A., 1960: The dispersal and acclimatization of the muskrat, Ondatra zibethicus (L.) in Finland. Riistatieteellisiä Julkaisuja 21, 1-101.

Asbirk, S. (red.), 1998: Forvaltningsplan for bæver (Castor fiber) i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 25 pp.

ASCOBANS (Agreement on Small Cetaceans of the Baltic and North Seas). www. ascobans.org Asferg, T., 1990: Egern er blevet sjældne i de danske skove, men ingen ved hvorfor. Vildtinformation 90, 1-3.

Asferg, T., 1991: I: Muus, B. (red.): Danmarks Pattedyr. Gyldendal. København.

Asferg, T., 1994: Egernet. Natur og Museum 33(4). 32 pp.

Asferg, T., 2004: Den danske vildtudbyttestatistik. http://vildtudbytte.dmu.dk.

Asferg, T., J. L. Jeppesen & J. Aaris-Sørensen, 1977: Grævlingen Meles meles og grævlingejagten i Danmark 1972/73. Danske Vildtundersøgelser 18. 56 pp.

Asferg, T. & J. L. Jeppesen, 1996: Rådyrjagten i Danmark 1993/94. Faglig rapport fra DMU. 152. 39 pp.

Asferg, T., S. Pagh, M. Rosengaard & J. Bertelsen, 1997: Forekomsten af egern Sciurus vulgaris i skove under 20 ha. Faglig rapport fra DMU 184. 35 pp.

Asferg, T. & A. B. Madsen, 2000: Danmarks små mårdyr. Natur og Museum 39(4). 36 pp.

Asferg, T. & A. B. Madsen, 2001: Kortlægning af pattedyr gennem spørgebreve til jægere. Flora og Fauna 107, 59-64.

Asferg, T. & C. R. Olesen, 2004: Danmarks hjortevildt. Natur og Museum 43(4). 36 pp.

Asferg, T., C. R. Olesen & J. P. Andersen, 2004: Krondyr, dådyr og sika i Danmark. Faglig rapport fra DMU 512. 41 pp.

Bahr, L., 1935: Rotterne og husmusen. I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København., 281-300.

Baker, P. J., S. M. Funk, S. Harris & P. C. L. White, 2000: Flexible spatial organization of urban foxes, Vulpes vulpes, before and during an outbreak of sarcoptic mange. Animal Behaviour 59, 127-146.

Baker, P. J., S. M. Funk, M. W. Bruford & S. Harris, 2004: Polygynandry in a red fox population: implications for the evolution of group living in canids? Behavioral Ecology 15(5), 766-778.

Bang, P., 1969a: Sydmarkmus. I: Hvass, H. (red.): Danmarks Dyreverden, bind 9. Rosenkilde og Bagger. Gentofte. 304 pp., 285-287.

Bang, P., 1969b: Brandmus. I: Hvass, H. (red.): Danmarks Dyreverden, bind 9. Rosenkilde og Bagger. Gentofte. 304 pp., 221-226.

Bang, P., 1969c: Hasselmus. I: Hvass, H. (red.): Danmarks Dyreverden, bind 9. Rosenkilde og Bagger. Gentofte. 304 pp., 183-187.

Baquero, R. A. & J. L. Telleria, 2001: Species richness, rarity and endemicity of European mammals: a biogeographical approach. Biodiversity and Conservation 10, 29-44.

Barends, F. K. N., 2002: The muskrat (Ondatra zibethicus): expansion and control in the Netherlands. Lutra 45, 97-104.

Barratt, E. M., R. Daeville, T. M. Burland, M. W. Bruford, G. Jones, P. A. Racey & R. K. Wayne, 1997: DNA answers the call of pipistrelle bat species. Nature 387, 138-139.

Bau, L. M., 2001: Behavioural ecology of reintroduced beavers (Castor fiber) in Klosterheden State Forest, Denmark. Upubliceret speciale fra Københavns Universitet. 67 pp. + 15 pp. bilag.

Bauer, K., 1954: Zur Ökologie und Verbreitung der Zweifarbige Fledermaus (Vespertilio discolor Natterer) in Österreich. Zoologischer Anzeiger 152, 274-279.

Bauer, K., 1955: Ein unbekanntes Säugetier der Stadt Linz – Der Zweifarbigen Fledermaus (Vespertilio discolor Natterer). Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz, 357-364.

Bauer, K. & K. Nygren, 1999: Alces alces (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 394-395.

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 611, 23. juni 2001.

Bennetsen, E., 1976: Sikaen (Cervus nippon) i Danmark. Danske Vildtundersøgelser 25. 32 pp.

Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle, 1997. Miljø- og Energiministeriet. 2. rev. udg. 48 pp.

Berg, L., 1997: Spatial distribution and habitat selection of the hazel dormouse Muscardinus avellanarius in Sweden. Ph.D. thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, sep. of Conservation Biology.

Berglund, B. E., S. Håkansson & E. Lagerlund, 1976: Radiocarbon-dated mammoth (Mammuthus primigenius Blumenbach) finds in South Sweden. Boreas 5, 177-191.

Berglund, B. E., S. Håkansson & J. Lepiksaar, 1992: Late Weichselian polar bear (Ursus maritimus Phipps) in southern Sweden. Sveriges Geologiska Undersökning, Ser. Ca 81, 31-42.

Bernkonventionens anbefaling No. 77, 1999: Recommendation No. 77 of the Standing Committee (adopted on 3 December 1999) on the eradication of non-native terrestrial vertebrates. http://svs-unepibmdb.net/?q=node/2285.

Berthelsen, J. P., 2000: Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktionen på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 317. 40 pp.

Berthelsen, J. P., A. B. Madsen & K. Zaluski, 2001: Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og Flynder Å systemet år 2000. Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU 145. 56 pp.

Berthelsen, J. P. & A. B. Madsen, 2002: Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og Flynder Å-vandløbssystemet år 2001. Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU 164. 52 pp.

Berthelsen, J. P. & A. B. Madsen, 2003: Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og vandløbssystemer i oplandet 2002. Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU 186. 49 pp.

Berthelsen J. P. & A. B. Madsen, 2005: Overvågning af bæver Castor fiber i Danmark 2004. Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU 227. http://arbejdsrapporter.dmu.dk., 40 pp.

BFH, 2006: Marderhund in der BRD. Kort og grafik udgivet af Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft. Institut für Waldökologie und Waldinventuren, Eberswalde, Fachgebiet Wildtierökologie.

Birks, J., 1999: Mustela putorius (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 336-337.

Bjerregård, K., 1972: Birkemusens udbredelse i Thy. Naturnyt 1972(3), 16-17.

Björck, S., 1995: A review of the history of the Baltic Sea, 13.0-8.0 ka BP. Quaternary International 27, 19-40.

Blom-Hansen, J., 1998: Reintroduction of the beaver to Klosterheden Forest District. Upubliceret specialerapport fra Institute of Ecology and Resource Management, University of Edinburgh.

Blæsbjerg, J., 1942: Birkemus (Sminthus betulinus). Flora og Fauna 48, 127.

Bogdanowicz, W., 1999a: Myotis daubentonii (Kuhl, 1817). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 110-111.

Bogdanowicz, W., 1999b: Myotis nattereri (Kuhl, 1817). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 118-119.

Bogdanowicz, W., 1999c: Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 124-125.

Bogdanowicz, W., 1999d: Nyctalus noctula (Schreber, 1774). I: Mitchell-Jones, A. J.et al. (eds.), 1999, 136-137.

Boie, F., 1823: Beyträge zur Naturgeschichte der Säugetiere. 1st ed. Isis Oken, Jena, 964-971.

Boie, F., 1825: Beyträge zur Naturgeschichte von Europäischer 4-füssiger Thiere. 2nd ed. Isis Oken, Jena, 1199-1206.

Bondesen, P., 1947: Nye fund for dansk fauna. II. Hvidhval (Delphinapterus leucas Pall.). Flora og Fauna 53, 114-117.

Bondesen, P., 1977: Danmark fanger hvaler. Natur og Museum 18(1-2). 28 pp.

Boonman, A. M., W. Bongers & P. Twisk, 1997: Rosse vleermuis Nyctalus noctula (Schreber, 1774). I: Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers (eds.): Atlas van de Nederlandse Vleermuisen. Onderzoek naar Verspreiding en Ekologie. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 65. 260 pp., 172-182.

Borglykke, M., 2002: Bæverens (Castor fiber) fødevalg i Klosterheden Statsskovdistrikt, Danmark. Upubliceret specialerapport fra Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser. 62 pp.

Borkenhagen, P., 1993: Atlas der Säugetiere Schleswig-Holsteins. Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein. Kiel. 131 pp.

Born, E. W., 1988: Hvalrosstrejfere i Europa. Flora og Fauna 94(1), 9-14.

Bowen, W. D., O. T. Oftedal & D. J. Boness, 1986: Birth to weaning in four days; extraordinary growth in the hooded seal (Cystophora cristata). Canadian Journal of Zoology 63, 2841-2846.

Brammer, C. E. & A. Lund, 1945: Bygning af bure til avls- og pelsningsdyr. I: Olsen, H. M., A. Lund & P. Jelle Pedersen (red.), 1943-46: Pelsdyrene: Haandbog for pelsdyravlere. Kirkeskovs Forlag, København. 640 pp., 414-419.

Brasseur, S. M. J. M., E. H. Ries & P. J. H. Reijnders, 1999: Phoca vitulina Linnaeus, 1758. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 370-371.

Bregnballe, T., T. Asferg, I. Clausager, H. Noer, P. Clausen & T. K. Christensen, 2003: Vildtbestande, jagt og jagttider i Danmark 2002. En biologisk vurdering af jagtens bæredygtighed som grundlag for jagttidsrevisionen 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 428. 227 pp.

Bright, P. W., 1999: Martes martes (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 344-345.

Bright, P. W. & P. A. Morris, 1996: Why are Dormouse rare? A case study in conservation biology. Mammal Review 26, 157-187.

Broekhuizen, S. (1999). Martes foina (Erxleben, 1777). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 342-343.

Brooks, R. P., 1985: Microenvironments and activity patterns of burrow-dwelling muskrats (Ondatra zibethicus) in rivers. Acta Zoologica Fennica 173, 47-49.

Browne, S., 2003: Brown hares and grey partridges flourish under arable stewardship. The Game Conservancy Trust Review of 2003 35, 16-17.

Bræstrup, F. W., 1944: Elg (Alces). I: Ahlefeldt-Laurvig-Bille. G. (red.), Dansk Jagteksikon. Standard Forlaget. København. 1420 pp., 207-209.

Bræstrup, F. W., 1949: Rovdyr. I: Bræstrup, F. W., G. Thorsen & E. Wesenberg-Lund: Vort Lands dyreliv. Bind 1. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 502 pp., 83-99.

Brøndegaard, V. J., 1987: Folk og Fauna, bind 2. Rosenkilde og Bagger. Gentofte. 368 pp.

Bugnon, P., U. Breitenmoser, E. Peterhans & R. Zanoni, 2004: Efficacy of oral vaccination in the final stage of fox rabies elimination in Switzerland. Journal of Veterinary Medicine 51, 433-437.

Bussenius, N., 2000: Analyse af oddermoniteringsmetodik og vurdering af odderens (Lutra lutra) forekomst og levevilkår i Vestsjællands Amt. Specialerapport fra Københavns Universitet, Zoologisk Museum. 41 pp. + bilag.

Butterfield, J., J. Coulson & S. Wanless, 1981: Studies on the distribution, breeding biology and relative abundance of the pigmy shrew and the common shrew (Sorex minutus and Sorex araneus) in upland areas of northern England. Journal of Zoology 195, 169-180.

Bøgebjerg, E., 1986: Spættet sæl (Phoca vitulina) i Danmark 1976-1984. Danske Vildtundersøgelser 42. Vildtbiologisk Station. 38 pp.

Bøgebjerg, E., S. Tougaard, J. Madsen & N. Nørgaard, 1991: Status of harbour seal (Phoca vitulina) population in the Danish waters, 1976-1989, and short term effects of the epidemic in 1988. Danish Review og Game Biology 14(4), 2-16.

Böhling, J., 2005: Marderhund. I: Jagd und Artenschutz. Jahresbericht 2005. Schleswig-Holstein: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 26-27.

Baagøe, H. J., 1973: Taxonomy of two sibling species of bats in Scandinavia, Myotis mystacinus and Myotis brandtii (Chiroptera). Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 136, 191-216.

Baagøe, H. J., 1984: Hvorfor samler vi på hvaler? Dyr i Natur og Museum 2, 2-7.

Baagøe, H. J., 1986: Summer occurrence of Vespertilio murinus (Linné – 1758) and Eptesicus serotinus (Schreber – 1780) (Chiroptera, Mammalia) on Zealand, Denmark, based on records of roosts and registrations with bat detectors. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 88/89B, 281-291.

Baagøe, H. J., 1987: The Scandinavian bat fauna – adaptive wing morphology and free flight in the field. I: Fenton, M. B., P. A. Racey & J. M. V. Rayner (eds.): Recent Advances in the Study of Bats. Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, Melbourne, Sydney. 470 pp., 57-74.

Baagøe, H. J., 1988: Rabies (Tollwut) in dänischen Fledermäusen. I: Heckenroth, H. & B. Pott (eds.): Beiträge zum FledermausSchutz in Niedersachsen. Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 17. 78 pp., 39.

Baagøe, H., 1991a: Spidsmus. I: Muus, B. (red.): Danmarks Pattedyr 1. Gyldendal. København. 176 pp., 34-46.

Baagøe, H., 1991b: Flagermus. I: Muus, B. (red.): Danmarks Pattedyr 1. Gyldendal. København. 176 pp., 47-89.

Baagøe, H., 1996: Byens Flagermus. NATURLIGVIS – Naturvidenskabelig Forskning fra Københavns Universitet, 6-8.

Baagøe, H. J., 1998: Flagermus i Huset. Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark i samarbejde med Zoologisk Museum og Skov- og Naturstyrelsen. København. 15 pp.

Baagøe, H. J., 1999: Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 144-145.

Baagøe, H. J., 2001a: Danish bats (Mammalia: Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence, and abundance. Steenstrupia 26(1), 1-117.

Baagøe, H. J., 2001b: Myotis bechsteinii - Bechsteinfledermaus. I: Krapp, F. (ed.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 4/I. Fledertiere. Aula-Verlag. Wiebelsheim. 603 pp., 443-471.

Baagøe, H. J., 2001c: Vespertilio murinus - Zweifarbfledermaus. I: Krapp, F. (ed.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 4/I. Fledertiere. Aula-Verlag. Wiebelsheim. 603 pp., 473-514.

Baagøe, H. J., 2001d: Eptesicus serotinus - Breitflügelfledermaus. I: Krapp, F. (ed.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 4/I. Fledertiere. Aula-Verlag. Wiebelsheim. 603 pp., 519-559.

Baagøe, H. J., 2001e: Flagermusene i Høstemark skov. I: Hald-Mortensen, P. (red.): Høstemark – Status 2001. Aage V. Jensens Fonde. Odense. 306 pp., 256-262.

Baagøe, H. J., 2001f: Reintroduktion og genindvandring af pattedyr, fugle, padder og krybdyr. I: Naturrådet 2001. Invasive arter og GMO'er – nye trusler mod naturen. Temarapport nr. 1. 188 pp., 68-79.

Baagøe, H. J. & B. Jensen, 1973a: The spread and present occurrence of the serotine (Eptesicus serotinus) in Denmark. Periodicum Biologorum 75, 107-109.

Baagøe, H. J. & B. Jensen, 1973b: Sydflagermusens (Eptesicus serotinus Schreb.) spredning og nuværende udbredelse i Danmark. Flora og Fauna 79, 93-96. (English summary).

Baagøe, H. & L. Trolle, 1988: Første fund af Bechsteins flagermus (Myotis bechsteinii) i Danmark. Flora og Fauna 94(4), 75-78. (English summary).

Baagøe, H., H. J. Degn & P. Nielsen, 1988: Departure dynamics of Myotis daubentonii (Chiroptera) leaving a large hibernaculum. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 147, 7-24.

Baagøe, H. J. & B. Jensen, 1990: Fund af Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) i Jylland. Flora og Fauna 96(2), 61-62. (English summary: Records from Jutland of particoloured bat (Vespertilio murinus)).

Baagøe, H. J., C. C. Kinze & M. H. Mikkelsen, 1991: Spækhuggeren i Randers Havn. Dyr i Natur og Museum 1, 10-13.

Baagøe, H. & D. Bloch, 1994: Bats (Chiroptera) in the Faroe Islands. Fróðskaparrit 41, 83-86.

Baagøe, H. J. & I. Ahlén, 2001: Dværgflagermusen opsplittet i to arter. Flora og Fauna 107(2-3), 47-52. (English summary).

Baagøe, H. J. & H. J. Degn, 2004: Flagermusene i Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber i udflyvningsperioden 2003. Notat udarbejdet for Danmarks Miljøundersøgelser. 54 pp. http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Afdeli...df/HJB2004.pdf.

Carlsen, M., 1992: Identifikation ved opmålinger af kranier fra skovmus (Apodemus sylvaticus) og halsbåndmus (Apodemus flavicollis) fundet i uglegylp. Flora og Fauna 98(1-2), 5-8.

Carlsen, M., 1993: Migrations of Mus musculus in Danish farmland. Zeitschrift für Säugetierkunde 58, 172-180.

Carlsen, M., 1995: Vandspidsmusen i Danmark. Flora og Fauna 101(1), 7-18.

Carlsen, M., 1999: The effect of predation on field vole Microtus agrestis populations in fragmented forest habitats. Ph.D. thesis. Department of Zoology, University of Aarhus. 143 pp.

Carter, S. P. & P. W. Bright, 2003: Reedbeds as refuges for water voles (Arvicola terrestris) from predation by introduced mink (Mustela vison). Biological conservation 111, 371-376.

Catto, C. M. C., A. M. Hutson, P. A. Racey & P. J. Stephenson, 1996: Foraging behaviour and habitat use of the serotine bat (Eptesicus serotinus) in southern England. Journal of Zoology 238, 623-633.

Catto, C. M. C. & A. M. Hutson, 1999: Eptesicus serotiius (Schreber 1774). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 142-143.

Cederlund, G. & O. Liberg, 1995: Rådjuret: viltet, ekologin och jakten. Svenska Jägare-förbundet. 301 pp.

Christensen, J. T., 1978: Habitat selection of Microtus at the Tipperne peninsula. Natura Jutlandica 20, 163-172.

Christensen, S. B., 1999: Småpattedyr i agerlandets småbiotoper. Specialerapport. Afd. for Zoologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet. 59 pp.

Christiansen, T. S., 2005: Island biogeography of small mammals in Denmark: Effects of area, isolation and habitat diversity. Upubliceret specialerapport. Biologisk Institut. Aarhus Universitet. 64 pp.

Clausen, B. & S. Andersen, 1988: Evaluation of bycatch and health status of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Danish waters. Danish Review of Game Biology 13, 1-20.

Clausen, M., 1907: Brandmus og birkemus. Flora og Fauna 13, 53.

Clausen, M., 1912: Pattedyrene ved Ribe. Flora og Fauna 16, 15-16.

Contesse, P., D. Heggelin, S. Gloor, F. Bontadina & P. Deplazes, 2004: The diet of urban foxes (Vulpes vulpes) and the availability of anthropogenic food in the city of Zürich, Switzerland. Mammalian Biology 69, 81-95.

Corbet, G. B., 1978: The mammals of the Palaearctic Region: a taxonomic review. British Museum (Natural History) 1978, Cornell University Press. 314 pp.

Croin Michielsen, N., 1966: Intraspecific and interspecific competition in the shrews Sorex araneus L. and Sorex minutus L. Archives Nerlandaises de Zoologie 17, 73-174.

Crowcroft, P., 1957: The life of the shrew. Reinhardt. London. 166 pp.

Curry-Lindahl, K., 1959: Notes on the ecology and periodicity of some rodents and shrews in Sweden. Mammalia 23, 389-422.

Danell, K., 1977: Short-term plant successions following the colonization of a northern Swedish lake by the muskrat, Ondatra zibethica. Journal of Applied Ecology 14, 933-947.

Danell, K., 1996: Introductions of aquatic rodents: lessons of the muskrat Ondatra zibethicus invasion. Wildlife Biology 2, 213-220.

Danielsen, F., H. Skov, M. F. Leopold & J. Durinck, 1988: Non-breeding distribution, abundance, estimation and habitat use of the harbour porpoise Phocoena phocoena in the North Seacontinental zone. Upubliceret manuscript, 34 pp.

Dansk Jagtleksikon, 1944. Ahlefeldt-Laurvig Bille, G. G. & V. Gay (red.). Standard Forlaget. København. 1420 pp.

Dansk Jagttidende årg. 5-42. Chr. Justesens Bogtrykkeri. København.

Deffontaine, V., R. Libois, P. Kotlík, R. Sommer, C. Nieberding, E. Paradis, J. B. Searle & J. R. Michaux, 2005: Beyond the Mediterranean Peninsulas: evidence of central European glacial refugia for a temperate forest mammal species, the bank vole (Clethrionomys glareolus). Molecular Ecology 14, 1727-1739.

Degerbøl, M., 1923: Om Muldvarpens Fremtrængen i Vester-Hanherred. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 76, 115-118.

Degerbøl, M., 1932: Blaahvalen (Balaenoptera musculus (L.)). En for Danmark ny Pattedyrart. Naturens Verden 16, 193-211.

Degerbøl, M., 1935a: Insektædere (Insectivora). I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Bind 1. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 477 pp., 76-128.

Degerbøl, M., 1935b: Flagermus (Chiroptera). I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Bind 1. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 477 pp., 129-159.

Degerbøl, M., 1935c: Brandmus og Dværgmus. I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Bind 2. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 477 pp., 329-336.

Degerbøl, M., 1935d: Skovmus og Halsbaandmus. I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Bind 2. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 477 pp., 301-328.

Degerbøl, M., 1935e: Birkemus (og hasselmus). I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Bind 2. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 477 pp., 362-370.

Degerbøl, M., 1939a: Om forekomst af Dværgmus nord for Limfjorden. Flora og Fauna 45, 64-65.

Degerbøl, M., 1939b: Halvgrindehvalen (Grampusgriseus Cuv.) strandet i Danmark. Naturens Verden 23, 226-232.

Degerbøl, M., 1943: Hvidsiden eller Hvidskævingen (Lagenorhynchus acutus Gray) i danske Farvande. Naturens Verden 27, 164-174.

Degerbøl, M., 1949a: Spidsmus. I: Bræstrup, F. W., G. Thorson & E. Wesenberg-Lund (red.): Vort Lands Dyreliv, bind 1. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 502 pp., 29-33.

Degerbøl, M., 1949b: Flagermus (Chiroptera). I: Bræstrup, F. W., G. Thorson & E. Wesenberg-Lund (red.): Vort Lands Dyreliv, bind 1. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 502 pp., 34-50.

Degerbøl, M. 1949c: Gnavere (Rodentia). I: Bræstrup, F. W., G. Thorson & E. Wesenberg-Lund (red.): Vort Lands Dyreliv, bind 1. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 502 pp., 51-82.

Degn, H. J., 1973: Systematic position, age criteria and reproduction of Danish red squirrels (Sciurus vulgaris L.). Danish Review of Game Biology 8(2). 24 pp.

Degn, H. J., 1974: Egernets (Sciurus vulgaris) nuværende og tidligere forekomst i Danmark. Danske Vildtundersøgelser 23. 28 pp.

Degn, H. J., & B. Jensen, 1977: Skovmåren (Martes martes) i Danmark. Danske Vildtundersøgelser 29. 20 pp.

Degn, H. J., B. B. Andersen & H. J. Baagøe, 1995: Automatic registration of bat activity through the year at Mønsted Limestone Mine, Denmark. Zeitschrift für Säugetierkunde 60, 129-135.

de Jong, G. D. C, S. M. J. M. Brasseur & P. J. H. Reijnders, 1997: Baltic and Arctic Ringed seal, Grey seal, Harbour seal, Harp seal, Hooded seal & Walrus. I: Reijnders, P. J. H., G. Verriopoulos & S. M. J. M. Brasseur (eds.), 1997: Status of Pinnipeds relevant to the European Union. IBN Scientific Contribution 8. Wageningen. 196 pp.

de Jong, J., 1994: Habitat use, homerange, and activity pattern of the northern bat, Eptesicus nilssoni, in a hemi-boreal coniferous forest. Mammalia 58(4), 535-548.

de Jong, J. & I. Ahlén, 1991: Factors affecting the distribution pattern of bats in Uppland, central Sweden. Holarctic Ecology 14, 92-96.

de Jong, J., I. Ahlén, L. Boberg & P. Burkhardt (manus): Habitat selection and food choice of two ecologically similar bat species Myotis mystacinus and Myotis brandtii (Chiroptera: Vespertilionidae).

Dekker, J. J. A., A. Stein & M. A. Heitkönig, 2001: A spatial analysis of a population of red fox (Vulpes vulpes) in the Dutch coastal dune area. Journal of Zoology 255, 505-510.

Deplazes, P., D. Heggelin, S. Gloor & T. Romig, 2004: Wilderness in the city: the urbanization of Echinococcus multilocularis. Trends in Parasitology 20(2), 77-84.

Dietz, R., J. Teilmann, O. D. Henriksen & K. Laidre, 2003a: Movements of seals from Rødsand seal sanctuary monitored by satellite telemetry. Relative importance of the Nysted Offshore Wind Farm area to the seals. National Environmental Research Institute. Denmark. NERI technical Report 429. 44 pp.

Dietz, R., J. Teilmann, T. D. Rasmussen, S. Edrén & O. D. Henriksen, 2003b: Sældøden i Danmark 2002. Status over indsamling, omfang og prøvetagning af spættet sæl (Phoca vitulina). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 177. 23 pp.

Doncaster, C. P., 1992: Testing the role of intraguild predation in regulation of hedgehog populations. Proceedings of the Royal Society of London, series B. 249, 113-117.

Doude van Troostwijk, W. J., 1976: The muskrat (Ondatra zibethicus L.) in the Netherlands, its ecological aspects and their consequences for man. RIN-Verhandeling 7, 1-136.

Duguy, R., 1983: Les cetaces des cotes de France. Annales de la Societe des Sciences. Naturelles de la Charente-Maritime (supplement). 112 pp.

Dunstone, N., 1993: The mink. T. & A. D. Poyser. London. 232 pp.

Dyczkowski, J. & D. W. Yalden, 1998: An estimate of the impact of predators on the British field vole Microtus agrestis population. Mammal Review 28, 165-184.

Edrén, S. M. C., J. Teilmann, J. Carstensen, P. Harders & R. Dietz, 2005: Effects of Nysted Offshore Wind Farm on seals in Rødsand seal sanctuary. DMU Technical report to E2 a/s. Ministry of Environment, Denmark. 52 pp.

Egsbæk, W., 1962: Foreløbig beretning om flagermus. I: Skovgaard, P. & W. Egsbæk: Halvhundrede År med Fugle i Viborg-egnen og Otte med Flagermusene. Foreningen for Naturkundskab. Viborg. 64 pp., 47-64.

Egsbæk, W. & B. Jensen, 1963: Results of bat banding in Denmark. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 125, 269-296.

Egsbæk, W., K. Kirk & H. Roer, 1971a: Die Grosse Bartfledermaus (Myotis brandti) (Eversmann, 1845) in Jütland/Dänemark. Myotis 9, 6-7.

Egsbæk, W., K. Kirk & H. Roer, 1971b: Beringungsergebnisse an der Wasserfledermaus (Myotis daubentoni) und Teich-fledermaus (Myotis dasycneme) in Jütland. Decheniana, Beiheft 18, 51-55.

Elmeros, M., 1996: Oddermonitering i Vestsjællands Amt Maj 1996. Natur & Miljø, Vestsjællands Amt. 39 pp.

Elmeros, M., 2000: Naturovervågning i Ribe Amt – Undersøgelse af odderens forekomst i Ribe Amt 1998-2000. Ribe Amt. 20 pp.

Elmeros, M., M. Hammershøj & A. B. Madsen, 1999: Overvågning af grævling (Meles meles) ved kortlægning af grave – en vurdering af metoder. Flora og Fauna 105(3-4), 63-68.

Elmeros, M. & N. Bussenius, 2002: Influence of selection of bank side on standard method otter surveys. IUCN Otter Specialist Group Bulletin 19, 67-74.

Elmeros, M., J. P. Berthelsen & A. B. Madsen, 2004a: Overvågning af bæver Castor fiber i Flynder Å, 1999-2003. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 489. 94 pp.

Elmeros, M., A. B. Madsen & J. P. Berthelsen, 2004b: Monitoring of reintroduced beavers (Castor fiber) in Denmark. Lutra 46(2), 153-162.

Elmeros, M., A. B. Madsen & A. Prang, 2005: Home range of the badger (Meles meles) in a heteregeneous landscape in Denmark. Lutra 48(1), 35-44.

Elmeros, M., M. Hammershøj, A. B. Madsen & B. Søgaard, 2006: Recovery of the otter (Lutra lutra) in Denmark monitored by field surveys and collection of carcasses. Hystrix, Italian Journal of Mammalogy 17(1), 17-28.

Emma committee, 1999: Mustela vison Schreber, 1777. I: Mitchell-Jones, A.J. et al. (eds.), 1999, 338-339.

Enghoff, I. B., 2002: De fredløses måltider. I: Asingh, P. & N. Engberg (red.): Marsk Stig og de fredløse på Hjelm. Ebeltoft Museum. 345 pp.

Entwistle, A. C., 1999: Plecotus auritus (Linneaus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 48-149.

Errington, P. L., 1963: Muskrat populations. Iowa State University Press. 665 pp.

Eschricht, D. F., 1845: Bemærkninger over Cetologiens tidligere og nærværende Skjebne. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Nat. Math. Afh. 11, 129-202.

Eschricht, D. F., 1862: Om Spækhuggeren (Delphinus orca L.). Oversigten over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1862, 62-91 & 234-264.

Faber, F., 1826a: Ueber eine neue Fledermaus in Jütland, entdeckt von Faber. Isis Oken Jena, 515-520.

Faber, F., 1826b: Uver en ny Flagermus, opdaget i Jylland. Tidsskrift for Naturvidenskaberne Kjøbenhavn 4, 282-291.

Faber, F., 1828: Kort Efterretning om en zoologisk Rejse til det nordligste Jylland i Sommeren 1827. Tidsskrift for Naturvidenskaberne 5, 248-156.

Fay, F. H., 1982: Ecology and Biology of the Pacific walrus, Obobenus rosmarus, divergens Illiger. North American Fauna 74. U. S. Departement of the Interior Fish and Wildlife Services. 279 pp.

Fay, F. H., 1985: Obobenus rosmarus. Mammalian Species 238. Am. Soc. Mammal, 1-7.

Feddersen, A. F., 1865: De naturhistoriske Skolesamlingers Forøgelse og faunistiske Betydning (Viborgegnens Hvirveldyr). Trykt i: Indbydelsesskrift ved Viborgs Kathedralskoles årlige Examina i 1865. Viborg, Danmark, 1-30.

Ferskvandsmuseet, 1998: Survey of otters (Lutra lutra) in the lake district of central Jutland – September 1997 – April 1998. Upubliceret rapport. 9 pp.

Filippucci, M. G., 1999: Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 298-299.

Flensted, K., 1987: Dværgspidsmus på Bornholm. Fjælstaunijn 11(1), 18-21.

Fog, M., 1969: Studies on the Weasel (Mustela nivalis) and the Stoat (Mustela erminea) in Denmark. Danish Review of Game Biology 6(2). 14 pp.

Foged, E., 1943: Birkemusen findes temmelig udbredt i Sydthy. Flora og Fauna 49, 124.

Foged, E., 1944: Birkemus (Sicista betulina Pall. syn. Sminthus subtilis Pall.) i Sydthy i 1944. Flora og Fauna 50, 137.

Foged, E., 1946: Dværgmus, Mus minutus, fundet i Thy. Flora og fauna 52, 24.

Forchhammer, M. C. & T. Asferg, 2000: Invading parasites cause a structural shift in red fox dynamics. Proceedings of the Royal Society of London, series B 267, 779-786.

Forvaltningsplan for spættet sæl (Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus grypus) i Danmark. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2005. 36 pp.

Gaisler, J., 1979: Ecology of bats. I: Stoddart, D. M. (ed.): Ecology of Small Mammals. Chapman and Hall. London. 386 pp., 281-342.

Gebhard, J. & W. Bogdanowicz, 2004: Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – Grosser Abendsegler. I: Krapp, F. (red.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II. AulaVerlag. Wiebelsheim, 605-694.

Gerell, R., 1987: Flyttar svenska fladdermöss? Fauna och Flora 82, 79-83. (English summary: Do Swedish bats migrate?) Gerell, R., 1999a: Myotis mystacinus (Kuhl, 1817). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 116-117.

Gerell, R., 1999b: Myotis brandtii (Eversmann, 1845). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 144-145.

Gerell, R., A. Ivarsson & K. Lundberg, 1983: Sydfladdermus Eptesicus serotinus Schreber 1774, ny fladdermusart i Sverige. Fauna och Flora 78, 38-40. (English summary).

Gerell, R. & K. Lundberg, 1985a.: Stort musöra (Myotis myotis Borkhausen 1797) ny fladdermusart i Sverige. Fauna och Flora 80, 144-145. (English summary: First record of mouse-eared bat (Myotis myotis) in Sweden).

Gerell, R. & K. Lundberg, 1985b: Social organization in the bat Pipistrellus pipistrellus. Behavioral Ecology and Sociobiology 16, 177-164.

Gersdorf, E. & F. Frank, 1969: Der Bisam (die Bisamratte) Ondatra zibethicus (L.). Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. 12 pp.

Gewalt, W., 1967: Über den Belugawal (Delphinapterus leucas Pallas 1776) im Rhein bei Duisburg. Zeitschrift für Säugetierkunde 32, 65-86.

Givskov, H., 1986: Musen, der blev vestjyde. I: Struerfolk. Lokalhistorie fra Strueregnen. 87 pp., 48-53.

Gliwicz, J. & B. Krystufek, 1999: Apodemus agrarius (Pallas, 1771). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 266-267.

Goretzki, J., 2003: Invasoren auf vier Pfoten. Invasive gebietsfremde Arten. Forschungsreport Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Bonn (2003) 2, 24-27. www. bfafh.de/bibl/frp/frp_2-03_bfh.pdf Goretzki, J., 2005: Entwicklung der Jagdstrecken von Waschbär, Marderhund und nordamerikanischen Nerz in Deutschland – Jahresbericht 2004. I: Bartel, M., A. Grauer, G. Greiser, D. Hoffmann, R. Klein, H. Nösel, E. Strauß & A. Winter (red.): Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands. Status und Entwicklung ausgewählter Wildtierarten in Deutschland (2002-2004), Jahresbericht 2004. Deutscher Jagdschutz-Verband e.V (Hrsg.) Bonn, 60-68.

Gorman, M. L., Z. Akbar & M. Ahmad, 1993: A comparative study of the ecology of woodmice Apodemus sylvaticus in two contrasting habitats: deciduous woodland and maritime sand-dunes. Journal of Zoology 229, 385-396.

Grauballe, P. C., H. J. Baagøe, M. Fekadu, J. M. Westergaard & H. Zoffmann, 1987: Bat rabies in Denmark. Lancet 8529, 379-380.

Gurnell, J. & L. Wouters, 1999: Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 180-181.

Hable, E., 1978: Zur Verbreitung der Birkenmaus in Österreich. Mittelungen, Abt. Zoologie Landesmuseum Joanneum 7, 163-171.

Hamann, O., 2001: Bioinvasioner – et globalt problem. I: Naturrådet 2001. Invasive arter og GMO'er – nye trusler mod naturen. Temarapport nr. 1. 188 pp., 14-25.

Hald, A. B. & J. Reddersen, 1990: Fugleføde i kornmarker – insekter og vilde planter. Undersøgelse på konventionelle og økologiske landbrug 1987-88. Danmarks Miljøundersøgelser. Miljøprojekt nr. 125.

Hald-Mortensen, P. (red.), 1998: Vejlernes natur – status over reservatets mangfoldighed 1998. Aage V. Jensens Fonde. 302 pp.

Hammershøj, M., 2004: Population ecology of free-ranging American mink Mustela vison in Denmark. Ph.D.-afhandling, Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser. 34 pp.

Hammershøj, M., A. B. Madsen, I. Ø. BruunSchmidt, B. Gaardmand, A. Jensen, B. Jensen, J. L. Jeppesen & J. T. Laursen, 1996: Overvågning af odder (Lutra lutra) i Danmark 1996. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 172. 40 pp.

Hammershøj, M. & T. Asferg, 1999: Mink Mustela vison og ilder M. putorius. Mink- og ilderjagten i Danmark 1996/97 og problemer med de to arter i forhold til små fjerkræhold. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 273. 56 pp.

Hammill, M. O. & T. G. Smith, 1991: The role of predation in the ecology of the ringed seal in Barrow Strait, Northwest Territories, Canada. Marine Mammal Science 7, 123-135.

Hammond, P. S., P. Berggren, H. Benke, D. L. Borchers, S. T. Buckland, A. Collet, M. P. Heide-Jørgensen, S. Heimlich, A. R. Hiby, M. F. Leopold & N. Øien, 2002: Abundance of harbour porpoise and other cetaceans in the North Sea and adjacent waters. Journal of Applied Ecology 39, 361-376.

Hanák, V., 1966: Ergebnisse der Fledermausberingung in der Sowjetunion. Myotis 4, 12-18.

Hansen, A. M., 1996: Småpattedyr på mindre brakmarker. Specialerapport. Biologisk Institut, Afd. for Zoologi, Aarhus Universitet. 55 pp.

Hansen, H. B., 1988: Dyrehaver og hjortefarme i Danmark. Danske Vildtundersøgelser 44. 62 pp.

Hansen, K., 1990: Reproduction in European hare in a Danish farmland. Acta Theriologica 37, 27-40.

Hansen, L., 1946: Iagttagelser fra flagermusenes liv. Flora og Fauna 52, 137-152.

Hansen, L., 1982: Trafikdræbte dyr i Danmark. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 76, 96-110.

Hansen, P., 1941: Storvildtet i Jylland. Nordisk Forlag. København. 137 pp.

Hansen, P., 1943: Den store vildtvandring mod vest. Det danske Hedeselskab. Gyldendal. København. 221 pp.

Hansen, T. S., 1997: Småpattedyrs habitatvalg på braklagte og opdyrkede marker. Specialerapport. Biologisk Institut, Afdeling for Zoologi, Aarhus Universitet. 165 pp.

Hansen, T. S., R. Wedfeldt & T. S. Jensen, 2003: Husmusens (Mus musculus) habitatvalg på Anholt. Flora og Fauna 109(3+4), 101-106.

Hanski, I., 1986: Population dynamics of shrews on small islands accord with the equilibrium model. Biological Journal of the Linnean Society 28, 23-36.

Hansson, L., 1971: Small rodent food, feeding and population dynamics. A comparison between granivorous and herbivorous species in Scandinavia. Oikos 22(2), 183-198.

Hansson, L., 1977: Spatial dynamics of field voles Microtus agrestis in heterogeneous landscapes. Oikos 29, 593-644.

Hart, P. 't & J. H. van Bree, 1998: Opnieuw een walrus op de Nederlandske kust. Zoogdier 9(1), 3-6.

Harwood, J. & J. P. Crosall, 1988: The assessment of competition between seals and commercial fisheries in the North Sea and the Antartic. Marine Mammal Science 4, 13-33.

Haug, T., A. B. Krøyer, K. T. Nilssen, K. I. Ugland & P. E. Aspholm, 1991: Harp seal (Phoca groenlandica) invasion in Norwegian coastal waters: age composition and feeding habits. ICES Journal of Marine Science 48, 363-371.

Hausser, J., 1990: Sorex coronatus Millet, 1882 – Schabrackenspitzmaus. I: Niethammer, J & F. Krapp (red.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 3/I. Insectivora, Primates. Aula-Verlag. Wiesbaden. 523 pp., 279-286.

Hausser, J., R. Hutterer & P. Vogel, 1990: Sorex araneus Linnaeus, 1758 – Waldspitzmaus. I: Niethammer, J & F. Krapp (red.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 3/I. Insectivora, Primates, Aula-Verlag. Wiesbaden. 523 pp., 267-278.

Haynes, S., M. Jaarola & J. B.Searle, 2003: Phylogeography of the common vole (Microtus arvalis) with particular emphasis on the colonization of the Orkney archipelago. Molecular Ecology 12, 951-956.

Heggland, A. & G. A. Sonerud, 1998: Nye funn av bjørkemus i Hedmark. Kartlegging av bjørkemusas utbredelse ved analyse av byttedyr fra reir av perleugle. Fauna 51, 50-56.

Hegglin, D., P. I. Ward & P. Deplazes, 2003: Anthelmintic baiting of foxes against urban contamination with Echinococcus multilocularis. Emerging Infectious Diseases 9, 1266-1272.

Heiberg, E. O. & O. Bennike, 1997: Late quaternary rodents from the southwestern Baltic Sea. Baltica 10, 47-52.

Heide-Jørgensen, M. P. & T. Härkönen, 1988: Rebuilding seal stocks in the KattegatSkagerrak. Marine Mammal Science 4(3), 231-246.

Heide-Jørgensen, M. P., A. Mosbech, J. Teilmann, H. Benke & W. Schultz, 1992: Harbour porpoise, Phocoena phocoena, densities obtained from aerial surveys north of Fyn and in the bay of Kiel. Ophelia 35, 133-146.

Heide-Jørgensen, M. P. & C. Lydersen (eds.), 1998: Ringed seal in the North Atlantic.

Nammco Scientific Publications. Vol 1. 274 pp.

Heje Larsen, B., B. Jensen, B. Clausen & S. Tougaard, 1987: Grønlandssæler (Phoca groenlandica) i Danmark i foråret 1987. Flora og Fauna 98(3), 77-79.

Helms, O., 1939: Delfinen, springeren (Delphinus delphis L.) i de danske farvande. Naturens Verden 23, 387-391.

Hemmingsen, A. M., 1922: Flagermusenes natlige lyde i København. Naturens Verden 6(1), 6-21.

Hennig, R., 1981: Schwarzwild – Biologie – Verhalten – Hege og Jagd. BLV Verlagsgesellschaft. München, Wien, Zürich. 221 pp.

Hessellund, K., 2002: Skab. I : Ketil, P. (red.): Bornholms Pattedyr. Bornholms Natur. Fjælstaunijn 25, 89-95.

Hjortevildtoversigten. Årlig oversigt i Jæger. Danmarks Jægerforbund.

Hjøllund, D. H., 1999: Undersøgelse af sælers fødevalg i Limfjorden. Speciale. Odense Universitet. 73 pp.

Hoffmann, M.,1958: Die Bisamratte. Akademische Verlagsgesellschaft Geest und Portig K.-G. Leipzig. 267 pp.

Hoffmann, M., 1985: On the settlement of the muskrat, Ondatra zibethica (L) in South America. Anzeiger für Schadlingskunde Pflanzenschutz Umweltschutz 58, 93-97.

Hoffmeyer, I., 1973. Interaction and habitat selection in the mice Apodemus flavicollis and A. sylvaticus. Oikos 24, 108-116.

Hofman, 1823: Om de Fiske-Arter som findes ved Kysterne af det nordlige Fyen og i Odense Fjord. Tidskrift for Naturvidenskaberne 2, 223-238.

Holm, J., C. Christensen & K. Aaris-Sørensen, 2002: Istidsjægerne i Sønderjylland. Nationalmuseet Nyt 94, 10-13.

Holten, J., 1935a: Ræv. I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Bind 1. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 480 pp., 173-188.

Holten, J., 1935b: Lækat. I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Bind 1. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 480 pp., 215-220.

Holten, J., 1935c: Brud. I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Bind 1. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 480 pp., 220-221.

Homolka, M. & J. Zima, 1999a: Lepus europaeus Pallas, 1778. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 166-167.

Homolka, M. & J. Zima, 1999b: Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 172-173.

Horáček, I., 1999: Myotis dasycneme (Boie, 1825). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 108-109.

Horváth, G. & Z. Wagner, 2003: Effect of densities of two coexistent small mammal populations on the survival of Apodemus flavicollis in a forest habitat. Tiscia 34, 41-46.

Huijser, M. P. & P. J. M. Bergers, 2000: The effect of roads and traffic on hedgehog (Erinaceus europaeus) populations. Biological Conservation 95, 111-116.

Hutterer, R., 1990: Sorex minutus Linnaeus, 1766 – Zwergspitzmaus. I: Niethammer, J & F. Krapp (red.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 3/I. Insectivora, Primates, Aula-Verlag. Wiesbaden. 523 pp., 183-206.

Hutterer, R., 1999: Sorex minutus (Linnaeus, 1766). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 54-55.

Hvass, H., 1963: Dyrene herinde. Byens dyreliv. Tegninger af Sikker Hansen. Chr. Erichsens Forlag. København. 118 pp.

Hvass, J., 1939: Vildkaninen i Danmark. Dansk Skovforenings Tidsskrift 24, 49-100.

Häussler, U., A. Nagel, M. Braun & A. Arnold, 2000: External characters discriminating sibling species of European pipistrelles, Pipistrellus pipistrellus (Schreber,1774) and P. pygmaeus (Leach, 1825). Myotis 37, 27-40.

ICES, 1992: Report of the joint ICES/NAFO workshop on harp and hooded seals. Copenhagen, 14-18 October 1991. ICES Coop. Res. Rep. 148 pp.

IUCN, 2004: 2004 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org

Jaarola, M. & H. Tegelström, 1995: Colonization history of north European field voles (Microtus agrestis) revealed by mitochondrial DNA. Molecular Ecology 4(3), 299-310.

Japha, A., 1909: Zusammenstellung der in der Ostsee bisher beobachteten Wale. Schrift d. Physik. – ökonom. Ges. zu Königsberg 49, 119-89.

Jensen, A., 1964: Odderen i Danmark. Danske Vildtundersøgelser 11. 48 pp.

Jensen, A., 1968: En undersøgelse af gylp fra skovhornugle (Asio otus). Flora og Fauna 74, 69-76.

Jensen, A. & B. Jensen, 1970: Husmåren (Martes foina) og husmårjagten i Danmark 1967/68. Danske Vildtundersøgelser 15. 44 pp.

Jensen, A. & B. Jensen, 1972: Ilderen (Putorius putorius) og ilderjagten i Danmark 1969/70. Danske Vildtundersøgelser 18. 32 pp.

Jensen, A. & B. Jensen, 1973: Lækat (Mustela erminea), brud (Mustela nivalis) og lækatkjagten i Danmark 1970/71. Danske Vildtundersøgelser 21. 23 pp.

Jensen, A. & B. Jensen, 1995: Rapport vedrørende registrering af odderforekomst på Vestsjælland marts 1995. Notat udarbejdet for Vestsjællands Amt. 14 pp.

Jensen, A. B., 2002: Summer and winter observations of hedgehogs (Erinaceus europaeus L) in a Danish rural area. Specialerapport. Aarhus Universitet.

Jensen, B., 1969: Flagermus. I: Hvass, H. (red.): Danmarks Dyreverden 9. Rosenkilde og Bagger. Gentofte. 304 pp., 76-130.

Jensen, B., 1972: Ræv. I: Hvass, H. (red.): Danmarks Dyreverden. Bd. 10. Rosenkilde og Bagger. Gentofte. 9-30.

Jensen, B., 1973: Movements of the red fox (Vulpes vulpes L.) in Denmark investigated by marking and recovery. Danish Review of Game Biology 8(3), 1-20.

Jensen, B., 1977: Ræven (Vulpes vulpes) og rævejagten i Danmark 1973/74. Danske Vildtundersøgelser 27. 24 pp.

Jensen, B., 1982: Pattedyr i Danmark før og nu. Natur og Museum 21(1). 32 pp.

Jensen. B., 1988a: Flagermus. Natur og Museum 27(2). 32 pp.

Jensen, B., 1988b: Muldvarpens (Talpa europaea) fortsatte spredning mod vest i Hanherred-Thy. Flora og Fauna 94(2-3), 49-50.

Jensen, B., 1993: Nordens Pattedyr. Gads Forlag. København. 325 pp.

Jensen, B., 1996: 11 års registreringer af trafikdræbte, større pattedyr og fugle på Midtsjælland. Flora og Fauna 101(2), 65-70.

Jensen, B., 2003: Forekomst af vild- og tamkanin (Oryctolagus cuniculus) på de danske øer. Flora og Fauna 109, 117-124.

Jensen, B. & P. V. Jensen, 1968: Ringmærkning af flagermus på Kronborg slot. Flora og Fauna 74(1), 21-28.

Jensen, B. & D. M. Sequeira, 1978: The diet of the red fox in Denmark. Danish Review of Game Biology 10, 1-16.

Jensen, B., B. Laulund & C. Engelstoft, 1980: Spidsmus og smågnavere i Thy-Hanherred. Flora og Fauna 86, 73-76.

Jensen, B. & H. J. Baagøe, 1984: Overvintrende flagermus på Kronborg Slot 1958-83. Flora og Fauna 90, 65-69. (English summary: Hibernating bats at Kronborg Castle 1958-83).

Jensen, B., M. F. Christensen & N. Fabek. 1985. Minegang ved Ålborg som overvintringssted for Vandflagermus (Myotis daubentoni Kuhl). Flora og Fauna 91, 25-28.

Jensen, B, C. C. Kinze & T. B. Sørensen, 1987: Observations of white whale (Delphinapterus leucas) in Danish waters during 1983 and 1984. Natura Jutlandica 22, 85-88.

Jensen, B. & J. Erritzøe, 2001: To for Danmark nye pattedyrarter? – bisamrotte (Ondatra zibethicus) og havesyvsover (Eliomys quercinus). Flora og Fauna 107, 43-46.

Jensen, J. V., 1980: Hasselmusen. Hasselmusens biologi belyst ved fem års observationer af en population på Sydfyn. Institut for Zoologi og Zoofysiologi, Aarhus Universitet. 126 pp.

Jensen, L. O., 2001-2002: Ny kromosom-race af almindelig spidsmus på Bornholm. I: Ketil, P. (red.): Bornholms Pattedyr, særudgave af Fjælstaunijn 25: 24-25.

Jensen, T., 2000: Jagt på sæler. Sjæklen, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet 1999, 125-140.

Jensen, T. & S. Tougaard, 1997: 16 kaskelotter på Rømø. Sjæklen, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet 1996, 107-124.

Jensen, T. & S. Tougaard, 1998: 13 kaskelotter på Rømø. Sjæklen, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet 1997, 91-106.

Jensen, T., C. C. Kinze & R. Skov, 2004: Finhvalobservationer 2003. Sjæklen, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet 2003, 8-29.

Jensen, T. & C. C. Kinze, 2005: Almindelige delfiner (Delphinus delphis) i indre danske farvande. Sjæklen, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet 2004, 91-111.

Jensen, T. S., 1975a: Population estimation and population dynamics of two Danish forest rodent species. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 138, 64-86.

Jensen, T. S., 1975b: Trappability of various functional groups of the forest rodent species Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis, and its application in density estimations. Oikos 26, 196-204.

Jensen, T. S., 1981: Energy flow through Danish forest rodent populations. Natura Jutlandica 19, 73-80.

Jensen, T. S., 1982: Seed production and outbreaks of non-cyclic rodent populations in deciduous forests. Oecologia (Berl.) 54, 184-192.

Jensen, T. S., 1983: Musene og skovbruget – forsøg på en status. Dansk Skovforenings Tidsskrift 68, 332-348.

Jensen, T. S., 1984: Habitat distribution, home range and movements of rodents in mature forest and reforestation. Acta Zoologica Fennica 171, 305-307.

Jensen, T. S., 1985: Seed-seed predator interactions of European beech Fagus silvatica and forest rodents Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis. Oikos 44, 149-156.

Jensen, T. S., 1990: Egernets tilbagegang i Danmark: en fødehypotese. Flora og Fauna 96, 31-34.

Jensen, T. S., 1993: Mus, rotter og spidsmus. Natur og Museum 32(3). 32 pp.

Jensen, T. S. & O. F. Nielsen, 1986: Rodents as seed dispersers in a heath-oak wood succession. Oecologia 70, 214-221.

Jensen, T. S. & T. S. Hansen, 2001: Effekten af husdyrgræsning på småpattedyr. I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn, H. Petersen & T. S. Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. Skov & Landskab 34, 107-121.

Jensen, T. S., T. S. Hansen & J. T. Laursen, 2001: Udbredelse af birkemus i Danmark indtil 2001. Flora og Fauna 107, 101-106.

Jensen, T. S., K. Hessellund & T. S. Hansen, 2001: Identifikation af danske markmus. Naturhistorisk Museum, Århus. 32 pp.

Jensen, T. S. & T. S. Hansen, 2003: Biodiversitet og biotopfordeling af småpattedyr i det åbne land. Flora og Fauna 109(1), 9-21.

Jensen, T. S. & J. D. Møller, 2006: Fund af vintersovende birkemus (Sicista betulina). Flora og Fauna 112, 11-12.

Jensen, T. S., K. Hessellund & T. S. Hansen. 2007: Småpattedyrene under naturgenopretningen af Skjern Enge. I: H.-H. Schierup & I. Nielsen (red.): Skjern Å i fortid, nutid og fremtid. Aarhus Universitetsforlag.

Jeppesen, J., 1901: Muldvarpens Vandring gennem Vester-Hanherred. Videnskabelige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening 1901, 1-4.

Jepsen, P. U., 1997: Beredskabsplan vedrørende havpattedyr og havfugle. Skov- og Naturstyrelsen. 48 pp.

Jepsen, P. U. (red.), 2005: Forvaltningsplan for spættet sæl (Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus grypus) i Danmark. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 36 pp.

Jessen, H., 1984: Zur Geschichte der Wildkaninchen in Schleswig-Holstein. Jahrbuch des Heimatvereins Schleswigsche Geest 1984, 41-53.

Joensen, A. H., 1977: Hvalros på afveje. Dansk Vildtforskning 1976-77, 46-47.

Joensen, A. H., 1991: Sæler. Natur og Museum 30(4). 32 pp.

Joensen, P. H., 1959: Ræven. Gads Forlag. København. 32 pp.

Jones, G. & E. Barratt, 1999: Vespertilio pipistrellus Schreber, 1774 and V. pygmaeus Leach, 1825 (currently Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus; Mammalia, Chiroptera): proposed designation of neotypes. Bulletin of Zoological Nomenclature 56(3), 182-186.

Juskaitis, R., 1999: Demographic structure of two common dormouse (Muscardinus avellanarius L.) populations in Lithuania. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 53(2), 107-111.

Kargo, R., 1999: En vegetationskartografisk vurdering af Danmark som potentiel bæverhabitat. Upubliceret specialerapport fra Københavns Universitet. 76 pp.

Kauhala, K., 1999: Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 320-321.

Keseler, M. H., 1999: Nordmarkmus (Microtus agrestis) i fragmenterede skovhabitater. Upubliceret specialerapport. Biologisk Institut, Afd. for Zoologi, Aarhus Universitet. 55 pp.

Keymer, I. F., E. A. Gibson & D. J. Reynolds, 1991: Zoonoses and other findings in hedgehogs (Erinaceus europaeus): a survey of mortality and review of literature. The Veterinary Record 16, 245-249.

Kildemoes, A., 1985: The impact of introduced stoats (Mustela erminea) on an island population of water vole (Arvicola terrestris). Acta Zoologica Fennica 173, 193-195.

King, C. M., 1985: Interaction between woodland rodents and their predators. Symposium of the Zoological Society of London 55, 219-247.

King, J. E., 1983: Seals of the World. British Museum (Natural History) and Oxford University Press. Pub. No 868. 240 pp.

Kinze, C. C., 1987: Ny dansk stranding af hvidhval (Delphinapterus leucas). Flora og Fauna 93, 81-82.

Kinze, C. C., 1989: Overvågning af marsvin 1988. Naturovervågningsrapport. Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 1989. 22 pp.

Kinze, C. C., 1990: Marsvinet i danske farvande. Udbredelse, yngleforekomst og trusler. Flora och Fauna 85 (3-4), 114-21.

Kinze, C. C., 1993: Ny dansk stranding af almindelig næbhval (Mesoplodon bidens) og oversigt over hidtidige danske fund. Flora og Fauna 99, 99-104.

Kinze, C. C., 1994a: Der Schweinswal (Phocoena phocoena). I: Duguy, R., D. Robineau & M. Klima (eds.): Handbuch der Säugetiere Europas 6/II a. Aula-Verlag. Wiebelsheim. 503 pp., 73-95.

Kinze, C. C., 1994b: Incidental catches of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in Danish waters, 1986-89. Report of the International Whaling Commission. (special issue 15): 183-187.

Kinze, C., 1995: Danish whale records 1575-1991 (Mammalia, Cetacea). Review of whale specimens stranded, directly or incidentally caught along the Danish coasts. Steenstrupia 21, 155-196.

Kinze, C. C., 1997: Hvaler. Natur og Museum 36(3). 36 pp.

Kinze, C. C., 2001a: Den historiske marsvinefangst i Danmark. Kaskelot PS 2, 14-17.

Kinze, C. C., 2001b: Hvaler i Danmark. Kaskelot 132, 1-32.

Kinze, C. C., 2003: Hvidnæsen: fra ukendt væsen til almindeligste delfin. Dyr i Natur og Museum 1, 25-28.

Kinze, C. C., 2005: Hvaler i Vejle Fjord. Vejlebogen 2005, 57-65.

Kinze, C. C., 2006: Ny hval for Danmark: Brydeshval (Balaenoptera brydei) strandet ved Kyndby i Isefjord. Flora og Fauna 112, 61-66.

Kinze C. C., H. J. Baagøe & B. Jensen, 1987: Danish strandings and sightings 1977-1985. ECS-newsletter 1, 47-51.

Kinze, C. C., M. Addink, C. Smeenk, M. Garcia Hartmann, H. W. Richards, R. P. Sonntag & H. Benke, 1997: The white-beaked dolphin (Lagenorhynchus albirostris) and the white-sided dolphin (Lagenorhynchus acutus) in the North and Baltic Seas: Review of available information. Report of the International Whaling Commission 47, 675-681.

Kinze, C. C., S. Tougaard & H. J. Baagøe, 1998: Danske hvalfund i perioden 1992-1997. Flora og Fauna 104, 41-53.

Kinze, C. C., D. Schmidt & S. Tougaard, 2000: Første fund af stribet delfin (Stenella coeruleoalba) fra den danske Skagerrakkyst. Flora og Fauna 106, 9-12.

Kinze, C. C., H. J. Baagøe & S. Tougaard, 2001: Fund af eksotiske hvaler og delfiner i Danmark: Hyppighed og herkomst. Flora og Fauna 107: 107-116.

Kinze, C. C., T. Jensen & R. Skov, 2003: Fokus på hvaler i Danmark 2000-2002. Biologiske Skrifter 2, 1-47.

Knight, M., 1962: Animals of Britain No. 3: Hedgehogs. A Sunday Times Book Publication. London. 24 pp.

Kock, D. & H. Schwarting, 1987: Eine Rauhautfledermaus aus Schweden in einer Population des Rhein-Main-Gebietes. Natur und Museum 117, 20-29.

Kofod, R. M., 1971: Rapport over en økologisk undersøgelse af spidsmus omfattende indsamling af spidsmus (Sorex araneus L., Sorex minutus L., Neomys fodiens Pennant) ved fældefangster på Molslaboratoriets område og i Hestehaveskoven, forsøg med fangstmærkning-genfangst af Sorex araneus L. på to lokaliteter på Mols og laboratorieundersøgelser af aktivitetsmønsteret hos Sorex araneus L. Specialerapport. Aarhus Universitet.

Koubek, P. & J. Zima, 1999: Cervus elaphus Linnaeus, 1758. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999:, 388-389.

Kristensen, M. P., 1999: En ynglesæson med slørugler i Sydthy. Naturnyt 1999, 3.

Kristensen, P., 2002: Egernet (Sciurus vulgaris). I: Ketil, P. (red.) 2002. Bornholms pattedyr. Fjælstaunin 25 (1-2), 53-64.

Kristiansson, H., 1990: Population variables and causes of mortality in a hedgehog (Erinaceus europaeus) population in southern Sweden. Journal of Zoology 220, 391-404.

Kruuk, H., 1989: The Social Badger. Oxford University Press. 155 pp.

Krystufek, B., 1999: Talpa europaea Linnaeus, 1758. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 82-83.

Kullenberg, B. & L. Wallin, 1963: Bioakustik, vetenskapen om djurens läten. Svensk Naturvetenskap 16, 330-342. (In Swedish, English summary).

Kükenthal, W., 1914: Zur Kenntnis des Mesoplodon bidens (Sow.). Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft 51, 93-122.

Köpke, H. W., 1936: Ein zweiter Fund von Mesoplodon bidens (Sow.) an der deutschen Ostseeküste. Zoologischer Anzeiger 113, 157-158.

Lamberg, K., 1981: Pattedyr på Samsø – før og nu. Flora og Fauna 87, 37-40.

Lange, H., 1948: Sløruglens (Tyto alba guttata (Brehm)) føde, belyst gennem undersøgelser af gylp. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift 42, 50-77.

Lapini, L., 1999: Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 38-39.

Larsen, A., 1936: Lidt om Bornholms pattedyr. Flora og Fauna 42, 135-136.

Larsen, A., 1944: En brandmus (Apodemus agrarius) på Bornholm. Flora og Fauna 50, 8.

Larsen, B. H., B. Jensen, B. Clausen & S. Tougaard, 1987: Grønlandssæler (Phoca groenlandica) i Danmark i foråret 1987. Flora og Fauna 98(3), 77-79.

Lauersen, L. S., 2002: Identification, quantification and comparison of the diet of rural and urban foxes (Vulpes vulpes) in Denmark. Master's thesis, Zoological Museum, University of Copenhagen. 95 pp.

Lauridsen, J., 1937: Birkemusen. Årsskrift for Jelling Samfundet, 57-60.

Lauridsen, J., 1938: Birkemusen i Jylland. Flora og Fauna 44, 19-21.

Laursen, J. T., 1980: Brandmus Apodemus agrarius (Pallas) på Langeland. Flora og Fauna 86, 20-21.

Laursen, J. T., 1999: Fødevalg hos stor hornugle Bubo bubo i Danmark. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 93, 141-144.

Laursen, J. T., 2001: Projekt odder Lutra lutra i Vejle Amt 1998 – Kortlægning af udbredelse, potentielle odderlokaliteter, faunapassager og fristeder for odder. Vejle Amt. 44 pp. + kort.

Laursen, J. T., 2005: Er husmusen (Mus musculus) i stærk tilbagegang? Bestandsudvikling i Danmark 1896-2004 på grundlag af forekomst i uglegylp. Flora og fauna 111(2), 39-48.

Lavigne, D. M. & K. M. Kovacs, 1988 : Harps and Hoods: Ice-breeding seals of the Northwest Atlantic. University af Waterloo Press. Canada. 174 pp.

Lemel, J., 1999: Populationstillväkst, dynamik och spridning hos vildsvinet, Sus scrofa, i mellarste Sverige. Svenska Jägareförbundet, Slutrapport. 46 pp.

Lepiksaar, J., 1966: Zahnwalfunde in Schweden. Bijdr. tot de Dierkunde 36, 3-16.

Leth, P. & E. Byrnak, 1996: Odder (Lutra lutra L.) genfundet på Sjælland. Flora og Fauna 101(2), 41-46.

Leyssac, N., 2001: The reproduction and population dynamics in the Danish badger. M.Sc. thesis. Department of Population Ecology, University of Copenhagen. 41 pp.

Lieberkind, I., 1941: Rovdyr. I: Lieberkind, I.: Dyrenes Verden. Bd. II. Standard Forlaget. København. 470 pp., 10-174.

Liljegren, R. & J. Ekström, 1996: The Terrestrial Late Glacial Fauna in South Sweden. I: Larsson, L. (red.): The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°, 24, 135-139.

Lilljeborg, W., 1874: Sveriges och Norges Ryggradsdjur. 1: Däggdjuren. Schultz, Uppsala. 518 pp.

Lina, P. H. C., 1990: Verre terugmeldingen van Nathusius' dvergvleermuisen Pipistrellus nathusii, gewonden of geringd in Nederland. Lutra 33, 45-48. (English summary).

Lina, P. H. C. & J. O. Reinhold, 1997: Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839). I: Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers (eds.): Atlas van de Nederlandse Vleermuisen. Onderzoek naar Verspreiding en Ekologie. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht 65: 260 pp., 164-171.

Lindström, E., 1989: Food limitation and social regulation in a red fox (Vulpes vulpes) population. Holarctic Ecology 12, 70-79.

Lindström, E., H. Andrén, P. Angelstram, C. Cederlund, B. Hörnfeldt, L. Jädenberg, P. A. Lemnell, B. Martinsson, K. Sköld & J. E. Swensson, 1994: Disease reveals the predator: Sarcoptic mange, red fox predation, and prey populations. Ecology 75(4), 1042-1049.

Linnaeus, C., 1758: Systema Naturae. Vol. 1. 10th ed. Laurentii Salvii, Holmia. Stockholm. 824 pp.

Lockyer, C. & C. C. Kinze, 2003: Status and life history of harbour porpoise, Phocoena phocoena, in Danish waters. Nammco Scientific Publications 5, 143-176.

Loman, J., 1991a: Do wood mice Apodemus sylvaticus (L.) abandon fields during autumn? Ekologia Polska 39(2), 221-228.

Loman, J., 1991b: The small mammal fauna in an agricultural landscape in southern Sweden, with special reference to the wood mouse Apodemus sylvaticus. Mammalia 55(1), 91-96.

Lov om drift af landbrugsjorder. Lov nr. 434 af 9. juni 2004.

Lucherini, M. & S. Lovari, 1996: Habitat richness affects home range size in the red fox Vulpes vulpes. Behavioural Processes 36, 103-106.

Lund, A., 1945: Sumpbæverens overflytning til de europæiske lande som husdyr. I: Olsen, H. M., A. Lund & P. Jelle Pedersen (red.), 1943-46: Pelsdyrene: Haandbog for pelsdyravlere. Kirkeskovs Forlag, København. 640 pp., 404-406.

Lund, M., 1991: Brandmus Apodemus agrarius. I: Muus, B. (red.): Danmarks Pattedyr I. Gyldendal. København,149-150.

Lund, M., 1994: Commensal Rodents. I: Buckle, A. P. & R. H. Smith (eds.): Rodent Pests and Their Control. CAB International, 23-43.

Lundberg, K. & R. Gerell, 1986: Territorial advertisement and mate attraction in the bat Pipistrellus pipistrellus. Ethology 71, 115-124.

MacArthur, R. H. & E. O. Wilson, 1967: The Theory of Island Biogeography. Princeton University Press. 203 pp.

Macdonald, D. W., 1979: Helpers in fox society. Nature 282, 68-71.

Macdonald, D. W. & M. T. Newdick, 1982: The distribution and ecology of foxes, Vulpes vulpes (L.), in urban areas. I: Bornkamm, R., J. A. Lee & M. R. D. Seaward (eds.): Urban Ecology. Blackwell Scientific Publications. Oxford, 123-135.

Macholán, M., 1999: Mus musculus Linnaeus, 1758. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 286-287.

McDonald, R. A., S. Harris, G. Turnbull, P. Brown & M. Fletcher, 1998: Anticoagulant rodenticides in stoats (Mustela erminea) and weasel (Mustela nivalis) in England. Environmental Pollutant 103, 17-23.

Madsen, A. B., 1989: Odderen. Natur og Museum 28(1). 32 pp.

Madsen, A. B., 1996: Otter (Lutra lutra) mortality in relation to traffic and experiences with newly established fauna passages at existing road bridges. Lutra 39, 76-91.

Madsen, A. B., 1998: Faunapassager i forbindelse med mindre vejanlæg – en vejledning. Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Miljø- og Energiministeriet. Danmarks Miljøundersøgelser. 16 pp.

Madsen, A. B. & C. E. Nielsen, 1986: Odderens (Lutra lutra L.) forekomst i Danmark 1984-1986. Flora og Fauna 92, 60-62.

Madsen, A. B., N. Christensen & L. Jacobsen, 1992: Odderens (Lutra lutra L.) forekomst i Danmark i 1991 og udviklingen i bestanden 1986-1991. Flora og Fauna 98, 47-52.

Madsen, A. B., B. Gaardmand & P. Mikkelsen, 1996: Overvågning af odder (Lutra lutra) i Karup Å, Hvidbjerg Å/Thy, Ryå og Skals Å, 1985-1994. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 171. 42 pp.

Madsen, A. B. & B. Gaardmand, 2000: Otter Lutra Lutra monitoring in Denmark based on spraint surveys, collected carcasses and reported observations. Lutra 43, 29-38.

Madsen, A. B., J. P. Berthelsen, T. B. Svendsen & O. G. Olsen, 2001: Bæverens Castor fiber spredning, etablering og yngleaktivitet efter genudsætning i Danmark – en første status. Flora og Fauna 107, 65-77.

Madsen, A. B. & B. Søgaard, 2001: Development and implementation of the national otter action plan for Denmark. Habitat 13, 54-60.

Madsen, A. B. & T. Asferg, 2002: Grævlingen. Natur og Museum 41(4). 36 pp.

Manniche, A. L. V., 1935: Odderen. I: Manniche, A. L. V. (red.): Danmarks Pattedyr. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 222-231.

Marcström, V., 1964: The muskrat Ondatra zibethicus L. in Northern Sweden. Viltrevy 2, 329-407.

Masing, M., 1988: Long distance flights of Pipistrellus nathusii banded or recaptured in Estonia. Myotis 26, 159-164.

Mathiasson, S., 1983: Valrossen – sällsynt, kulturhistoriskt interessant arktisk gäst ved vestkysten. Fauna och Flora 78(6), 253-261.

Meia, J. S. & J. M. Weber, 1995: Home range and movements of red foxes in central Europe: stability despite environmental changes. Canadian Journal of Zoology 73, 1960-1966.

Melchior, H. B., 1834: Den Danske Stats og Norges Pattedyr. Gyldendal. København. 298 pp.

Menzel, K., 2002: Die Alteransprache beim Schalenwild. Franckh-Kosmos Verlags & Co. Stuttgart. 120 pp.

Michaelsen, T. C. & J. Heggset, 2002: Funn af bjørkemus Sicista betulina i dietten hos jordugle og kattugle i Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Fauna 55, 214-215.

Michaux, J. R., E. Magnanou, E. Paradis, C. Nieberding & R. Libois, 2003. Mitochondrial phylogeography of the woodmouse (Apodemus sylvaticus) in the Western Palearctic region. Molecular Ecology 12(3), 685-697.

Michaux, J. R., R. Libois & M.-G. Filippucci, 2005: So close and yet so different: comparative phylogeography of two small mammal species, the yellow-necked fieldmouse (Apodemus flavicollis) and the woodmouse (Apodemus sylvaticus) in the Western Palaearctic region. Heredity 94, 52-63.

Micol, T., C. P. Doncaster & L. A. Mackinlay, 1994: Correlates of local variation in the abundance of hedgehogs Erinaceus europaeus. Journal of Animal Ecology 63, 851-860.

Mignucci-Giannoni, A. A., 2001: Hooded seal stray events. Database: Caribbean Marine Mammal Laboratory, Universidad Metropolitana, San Juan, PR 00936, USA.

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2000: Handlingsplanen for bevaring af den truede art hasselmus, Muscardinus avellanarius. 19 pp.

Mitchell-Jones, A. J., G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík & J. Zima, 1999: The Atlas of European Mammals. Academic Press. London. 484 pp.

Mohr, E., 1931: Die Säugetiere Schleswig-Holsteins. Naturwissenschaftlichen Verein Altona/Elbe. 136 pp.

Mohr, E., 1936: Paa musejagt i Thy. Flora og Fauna 42, 73-81.

Montgomery, W. I., 1999a: Apodemus flavicollis (Melchior, 1834). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 270-271.

Montgomery, W. I., 1999b: Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 274-275.

Morris, P., 1997: Questions – Exotic visitors. BBC Wildlife, June 1997.

Mortensen, P. H., 1965: Egernets (Sciurus vulgaris) indvandring nord for Limfjorden. Flora og Fauna 71, 73-79.

Mortensen, R. C., 1913: Ræven. Gads Danske Magasin, 303-310.

Muus, B. (red.), 1991: Danmarks Pattedyr. 2 bind. Gyldendal. København. 174 + 176 pp.

Müller, O. F., 1776: Zoologicae Danicae Prodromus, seu Animalium Daniae et Norvegiae indigenarum characteres, nomina et synonyma imprimis popularium. Copenhagen: Hallageriis, Havniae. 282 pp.

Myllymäki, A., 1975: Social mechanisms in the population ecology and population control of microtine rodents. I: Nilsson, H. (ed.): Biocontrol of rodents. Ecological Bulletins 19, 241-254.

Myllymäki, A., 1977: Interspecific competition and home range dynamics in the field vole Microtus agrestis. Oikos 29, 553-569.

Møhl, U., 1970: Fangstdyrene ved de danske strande. Den zoologiske baggrund for harpunerne. Kuml 1970, 297-329.

Møhl-Hansen, U., 1954: Investigations on reproduction and growth of the porpoise (Phocaena phocaena (L.)) from the Baltic. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 116, 369-396.

Møller, F. H., 1944: Lolland-Falsters Flagermus. Flora og Fauna 50, 83-97.

Møller, J. D., 2006: Birkemusen Sicista betulina i Danmark – udbredelse, forekomst og habitatvalg. Specialerapport ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Møller, S. B., 2005: Minken (Mustela vison) i de danske havnemiljøer og havnens potentiale som spredningscenter for mink. Specialerapport, Københavns Universitet.

NABU, 2006: Naturschutzbund Deutschland. Der Wäschbar – längst bei uns heimisch. http://schleswig-holstein.nabu.de/m0..._07/03911.html.

Neal, E. & C. Cheeseman, 1996: Badgers. Poyser Natural History. London. 271 pp.

Nielsen, L. M, 1997: Drift i nyere tid. I: Johansen, K. D. (red.): Æbelø – Status 1997. Aage V. Jensens Fonde, 32-38.

Nielsen, S. 1946: Morsøs pattedyrfauna 1945. Flora og Fauna 52, 19.

Nielsen, S. M., 1989: Forekomst af ræv Vulpes vulpes L. i Århus by og skove. Flora og Fauna 95(2), 35-42.

Nielsen, S. M., 1990: The food of rural and surburban woodland foxes Vulpes vulpes in Denmark. Natura Jütlandica 23(2), 25-32.

Niewold, F. J. J., 1980: Aspects of the social structure of red fox populations: A summary. Biogeographica 18, 185-193.

Nilssen, K. T., T. Haug & V. Potelov, 1991: The effect of invading harp seal, Phoca groenlandica, on local coastal fish stocks of North Norway. Fisheries Research 13, 25-37.

Nilsson, N.-O. & M. Gustafsson, 2005: Bechsteins fladdermus återfunnen vid Ignaberga i Skåne. Fauna och Flora 100(3), 8-13.

Nordmann, V., 1944: Jordfundne pattedyrlevninger fra Danmark. Dansk Natur – Dansk skole. København. 112 pp.

Nordvig, K., 1999: Småpattedyrs udnyttelse af flerårige energipils plantninger i et dansk mosaiklandskab. Upubliceret specialerapport. Aarhus Universitet.

Nordvig, K., J. Reddersen & T. S. Jensen, 2001: Small mammal exploitation of upper vegetation strata in non-forest, mixed farmland habitats. Mammalian Biology 66, 129-134.

Noer, H., P. Hartmann & J. Madsen, 2006: Anskydning af vildt. Konklusioner på undersøgelser 1997-2005. Faglig rapport fra DMU 569. 96 pp.

Nowak, R. M., 1991: Walkers Mammals of the World. 5. udgave. Vol. II. John Hopkins University Press. Baltimore. 1629 pp.

Nowak, R. M., 1999: Walkers Mammals of the World. 6. udgave. Vol. II. John Hopkins University Press. Baltimore. 1936 pp.

Nygrén, K., 1986: Alces alces. I: Niethammer, J. og F. Krapp (eds.): Handbuch der Säugetiere Europas. Paarhufer. Aula-Verlag. Wiesbaden. 463 pp., 173-197.

Nørgaard, N., 1996: Haul out behaviour, movements, foraging strategies and population estimates of harbour seals (Phoca vitulina) in the Danish Wadden Sea. Ph.D. Thesis, University of Aarhus. Denmark. 116 pp.

Odgaard, B. V. & P. Rasmussen, 2000: Origin and temporal development of macroscale vegetation patterns in the cultural landscape of Denmark. Journal of Ecology 88, 733-748.

Olesen, C. R., P. K. Theil & A. Coutant, 1998: Rådyr og forstyrrelse. Faglig rapport fra DMU 237. 56 pp.

Olesen, C. R., T. Asferg & M. C. Forchhammer, 2002: Rådyret – fra fåtallig til almindelig. Temarapport fra DMU 39. 60 pp.

Oloff, H.-B., 1951: Zur Biologie und Ökologie des Wildschweines. Beiträge zur Tierkunde und Tierzucht. Band 2. Verlag Dr. Paul Schöps. Frankfurt. 95 pp.

Otterstrøm, C. V., 1960: Odder dræbt af bil. Flora og Fauna 66, 110.

Pagh, S., 1996: Ræven. Natur og Museum 35(1). 32 pp.

Pagh, S., 2004a: Pindsvin og den iberiske skovsnegl. En undersøgelse af pindsvinets forekomst, ungeproduktion og dødelighed i haver med og uden iberisk skovsnegl. Upubliceret rapport fra Dyrenes Beskyttelse. 12 pp.

Pagh, S., 2004b: Pindsvinet. Natur og Museum 43(2). 36 pp.

Pagh, S., 2006: Rævenes indvandring til europæiske byer. Naturens Verden 4, 2-11.

Paludan, K., 1971: Dyr der er forsvundet og dyr der er kommet til. I: Böcher, T. W. et al. (red.): Danmarks Natur, bind 11. Politikens Forlag. København. 419 pp.

Pedersen, C., 1956: På musefangst i Thy. Flora og Fauna 62, 93-99.

Pedersen, C., 1961: Musene i Vester Hanherreds plantager. Zootopografiske undersøgelser i Thy. Flora og Fauna 67, 173-189.

Pedersen, E. T., 1970: Tre fund af birkemus i Sydjylland. Flora og Fauna 76, 74.

Pelikán, J., 1955: Beiträge zur Bionomie der Populationen einiger Kleinsäuger. Rozpr. es. Akad. Ved. 65: 1-62. (tjekkisk, tysk sammenfatning, citeret i Hausser et al.1990.) Pelz, H., 1979: Die Waldmaus, Apodemus sylvaticus, auf Ackerflächen: Populationsdynamik, Saatschäden und Abwehrmöglichkeiten. Zeitschrift für angewandte Zoologie 66(3), 261-280.

Petersons, G., 1990: Die Rauhautfledermaus, Pipistrellus nathusii (Keyserling u. Blasius, 1839), in Lettland: Vorkommen, Phänologie und Migration. Nyctalus (N.F.) 3(2), 81-98. (English summary).

Pihl, S., R. Ejrnæs, B. Søgaard, E. Aude, K. E. Nielsen, K. Dahl & J. S. Laursen, 2000: Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbige vurderinger af bevaringsstatus. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 322. 219 pp.

Pontoppidan, E., 1763: Den danske Atlas eller Kongeriget Dannemark. Vol. 2. Kiøbenhavn. 724 pp.

Pribbernow, M., 1998: Biometrische Untersuchungen an Waldspitzmäusen (Sorex araneus Linné, 1758) und Schabracken-spitzmäusen (Sorex coronatus Millet, 1828). Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 1, 58-59.

Prigioni, C., 1999a: Meles meles (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 348-349.

Prigioni, C., 1999b: Lutra lutra (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 350-351.

Pucek, Z., 1982: Sicista betulina (Pallas, 1778) – Waldbirkenmaus. I: Niethammer, J. & F. Krapp (red.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 2/I. Wiesbaden. 649 pp., 516-538.

Pucek, Z., 1999: Sicista betulina (Pallas, 1779). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 304-305.

Pulliainen, E., 1999a: Mustela erminea Linnaeus, 1758. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 328-329.

Pulliainen, E., 1999b: Mustela nivalis Linnaeus, 1766. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 334-335.

Pusenius, J. & J. Viitala, 1993: Varying spacing behaviour of breeding field voles, Microtus agrestis. Annales Zoologici Fennici 30, 143-152.

Racey, P. A., 1991: Noctule (Nyctalus noctula). I: Corbet, G. B. & S. Harris (eds.): The Handbook of British Mammals, 3rd ed. Blackwell, Oxford. 588 pp., 117-121.

Rasmussen, A. M., A. B. Madsen, T. Asferg, B. Jensen & M. Rosengaard, 1986: Undersøgelser over husmåren (Martes foina) i Danmark. Danske Vildtundersøgelser 41. 39 pp.

Read, A. J., 1999: Harbour Porpoise Phocoena phocoena (Linnaeus, 1778). Handbook of Marine Mammals 6, 323-355.

Redeker, S., L. W. Andersen, C. Pertoldi, A. B. Madsen, T. S. Jensen & J. M. Jørgensen, 2006: Genetic structure, habitat fragmentation and bottlenecks in Danish bank voles (Clethrionomys glareolus). Mammalian Biology 71, 144-158.

Reeve, N., 1994: Hedgehogs. T. & A. D. Poyser. London. 313 pp.

Reeves, R. R., 1998: Distribution, abundance and biology of ringed seals (Phoca hispida): An overview. NAMMCO Scientific Publications 1, 9-45.

Reeves, R. R., C. Smeenk, C. C. Kinze, R. L. Brownell Jr. & J. Lien, 1999: White-beaked dolphin, Lagenorhynchus albirostris Gray 1846. Handbook of Marine Mammals 6, 1-30.

Reid, J. B., P. G. H. Evans & S. P. Northridge, 2003: Atlas of Cetacean distribution in north-west European waters. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough, UK. 76 pp.

Reijnders, P. J. H., 1982: Observation, catch and release of a walrus, Odobenus rosmarus, on the isle of Ameland, Dutch Wadden Sea. Zoologischer Anzeiger, 209(1-2), 89-90.

Reijnders, P. J. H., S. M. J. M. Brasseur, J. van der Toorn, P. van der Wolf, I. Boyd, J. Harwood, D. Lavigne & L. Lowry, 1993: Seal, fur seals, sea lions and whalrus; Status survey and conservation plan. IUCN/SSC Seal Specialist Group, Gland, Switzerland. 88 pp.

Reijnders, P. J. H., J. van Dijk & D. Kuiper, 1995: Recolonization of the Dutch Wadden Sea by the grey seal, Halichoerus grypus. Biological Conservation 71, 231-235.

Reijnders, P. J. H., G. Verriopoulos & S. M. J. M. Brasseur (eds.), 1997: Status of Pinnipeds relevant to the European Union. IBN Scientific Contribution 8. Wageningen. 196 pp.

Reinhardt, J., 1862: Pseudorca crassidens et for den Danske Fauna nyt Hvaldyr. Oversigt over det Kongelige Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1862, 104-152.

Reinhardt, J., 1864: Om Grindehvalen. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 16, 275-276.

Reinhardt, J., 1866: Notits om en paa Østkysten af Jylland fanget Delphinus delphis. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 18, 162.

Renssen, H. & R. F. B. Isarin, 2001: The two major warming phases of the last deglaciation at ~14.7 and ~11.5 kyr cal BP in Europe: climate reconstructions and AGCM experiments. Global and Planetary Change 30, 117-154.

Reuther, C., D. Dolch, R. Green, J. Jahrl, D. J., Jefferies, A. Krekemeyer, M. Kucerova, A. B. Madsen, J. Romanowski, K. Roche, J. Ruiz-Olmo, J. Teubner & A. Trindade, 2000: Surveying and monitoring distribution and population trends of the Eurasian otter (.Lutra lutra). Habitat 12. 148 pp.

Richter, H. N., 1974: Das Muffelwild. Landbuch-Verlag. Hannover. 74 pp. + 15 sider fotos.

Ries, E. H., A. R. Hiby & P. J. H. Reijnders, 1998: Maximum likelihood population size estimation of harbour seals in the Dutch Wadden Sea based on a mark-recapture experiment. Journal of Applied Ecology 35, 332-339.

Ries, E. H., P. Beuving, S. S. M. J. Brasseur & P. J. H. Reijnders, 1999a: Cystophora cristata (Erxleben, 1777). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 378-379.

Ries, E. H., S. M. J. M. Brasseur & P. J. H. Reijnders, 1999b: Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 364-365.

Ries, E. H., S. M. J. M. Brasseur & P. J. H. Reijnders, 1999c: Phoca groenlandica Erxleben, 1777. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 366-267.

Rodinini, C. & C. P. Doncaster, 2002: Roads as barriers to movement for hedgehogs. Functional Ecology 16, 504-509.

Rosell, F. & K. V. Pedersen, 1999: Bever. Landbruksforlaget. 192 pp.

Rosendahl, S., 1963: Birkemusen. Naturens Verden 1963(1), 26-32.

Rosendahl, S., 1964: Mus og spidsmus i Sydthy. Flora og Fauna 70, 17-25.

Rosing-Asvid, P. A., 2005: Climate variability around Greenland and its influence on ringed seals and polar bears. Ph.D.-afhandling. Københavns Universitet. 142 pp.

Rostrup, E.,1872: Bemærkninger angaaende Forekomsten af Birkemusen (Sminthus betulinus, Pall.) og Hasselmusen (Myoxus avellanarius, L.) i Danmark. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 24, 206-212.

Rudolphi, D. K. A., 1822: Einige anatomische Bemerkungen über Balaena rostrata. Abhandlungn der Preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin 1820-21, 27-40.

Ryberg, O., 1947: Studies on Bats and Bat Parasites. Svensk Natur. Stockholm. 330 pp.

Rydell, J., 1991: Seasonal use of illuminated areas by foraging northern bats, Eptesicus nilssonii. Holarctic Ecology 14, 203-207.

Rydell, J., 1992a: Occurrence of bats in northernmost Sweden (65°N) and their feeding ecology in summer. Journal of Zoology 227, 517-526.

Rydell, J., 1992b: Exploitation of insects around street lamps by bats in Sweden. Functional Ecology 6, 744-750.

Rydell, J., 1993: Eptesicus nilssonii. Mammalian Species No. 430, 1-7. American Society of Mammalogists. Washington, D.C.

Rydell, J., 1999: Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 140-141.

Rydell, J., C. M. C. Catto & P. A. Racey, 1993: Observations of Leisler's bat Nyctalus leisleri in northern Scotland. Scottish Bats 2, 5-6.

Rydell, J. & H. J. Baagøe, 1994: Vespertilio murinus. Mammalian Species No. 467, 1-6. American Society of Mammalogists. Washington, D.C.

Rydell, J. & H. J. Baagøe, 1996a: Bats and street-lamps. Bats 14(4), 10-13.

Rydell, J. & H. J. Baagøe, 1996b: Gatlampor okar fladdermössens predation på fjærilar. Entomologisk Tidskrift, Sweden 117(4), 129-135. (English summary: Streetlamps increase bat predation on moths).

Rydell, J. & W. Bogdanowicz, 1997: Barbastella barbastellus. Mammalian Species No. 557, 1-8. American Society of Mammalogists. Washington, D.C.

Röhrs, M, 1999: Ovis ammon (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 418-419.

Rønnest, S. & S. Aa. Clausen, 1991: Fund af birkemus Sicista betulina ved Esbjerg. Flora og Fauna 97, 51-58.

Raahauge, T. N., 2002: Fauna and cultural landscape in Thy during the transition of Subboreal and Subatlanticum. A palaeozoological regional analysis of fauna, husbandry and landscape based on bone remains from Bronze Age and Early Iron Age settlements. Unpublished Ph.D.-thesis, Zoological Museum, University of Copenhagen. 106 pp.

Saucy, F., 1999: Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 222-223.

Scheidat, M., A. Gilles & U. Siebert, 2004: Density and distribution of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in German waters. Posterpræsentation, 18. ECS-møde i Kolmården, Sverige.

Schimmer, A., 1982: Odderen. Danmarks Naturfredningsforenings Forlag. København. 31 pp.

Schlapp, G., 1999: Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 100-101.

Schober, W., 2004: Barbastella barbastellus (Schreber,1774) – Mopsfledermaus (Breitohrige Fledermaus). I: Krapp, F. (ed.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 4/II. Fledertiere. Aula-Verlag. Wiebelsheim. 589 pp., 1071-1091.

Schober, W. & E. Grimmberger, 1987: Die Fledermäuse Europas – Kennen – Bestimmen – Schützen. Kosmos Naturführer. Stuttgart. 222 pp.

Schreber, J. C. D. von, 1780: Die Säugetiere 4, 680-681.

Schröpfer, V. R. & C. Engstfeld, 1983: Die Ausbreitung des Bisams (Ondatra zibethicus Linné, 1766, Rodentia, Arvicolidae) in der Bundesrepublik Deutschland. Zeitschrift für angewandte Zoologie 70, 13-38.

Schultz, W., 1970: Über das Vorkommen von Walen in der Nord- und Ostsee (Ordn. Cetacea). Zoologischer Anzeiger 185, 172-264.

Schulze, G., 1991: Wale an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern. Meer und Museum 7, 22-52.

Schulze, G., 1994: Entenwale strandeten 1993 an der Insel Hiddensee. Meer und Museum 11, 3-12.

SFTS 2002: Observations of white-beaked dolphins Lagenorhynchus albirostris in the Orion Belt month by month from March 15th to November 15th. Upubliceret rapport ved Danish Department of Sailing For The Sea, Valby. 146 pp.

Shiel, C., 1999: Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 134-135.

Shillito, J. F., 1963: Field observations on the water shrew (Neomys fodiens). Proceedings of the Zoological Society 140, 320-322.

Simonsen, V., C. Pertoldi, A. B. Madsen & V. Loeschcke, 2003: Genetic Differentiation of foxes (Vulpes vulpes) analysed by means of craniometry and isozymes. Journal of Natural Conservation 11, 109-116.

Skov- og Naturstyrelsen, 1997: Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle. 48 pp.

Skov- og Naturstyrelsen, 1998: Forvaltningsplan for bæver Castor fiber i Danmark. Miljø- og Energiministeriet. 24 pp.

Skov- og Naturstyrelsen, 1999: Udsætningsplan for bæver i Ringkjøbing Amt. 33 pp.

Skov- og Naturstyrelsen, 2000: Handlingsplanen for bevaring af den truede art hasselmus, Muscardinus avellanarius. 19 pp.

Skov- og Naturstyrelsen, 2005: Forvaltningsplan for spættet sæl (Phoca vitulina) og Gråsæl (Halichoerus grypus) i Danmark. 36 pp.

Southern, H. N., 1954: Tawny owls and their prey. Ibis 96(3), 384-410.

Speakman, J. R., P. A. Racey, A. M. Hutson, P. I. Webb & A. M. Burnett; 1991: Status of Nathusius' pipistrelle (Pipistrellus nathusii) in Britain. Journal of Zoology 225, 685-690.

Spitz, F., 1999: Sus scrofa Linnaeus, 1758. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 380-381.

Spitzenberger, F., 1984: Die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758) in Österreich. Mammalia Austriaca 7. Die Höhle (Festschrift Hubert Trimmel) 3/4, 263-276.

Spitzenberger, F., 1990: Neomys fodiens (Pennant, 1771) – Wasserspitzmaus. I: Niethammer, J & F. Krapp (red.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 3/I. Insectivora, Primates. Aula-Verlag. Wiesbaden. 523 pp., 334-374.

Spitzenberger, F., 1999a: Neomys fodiens (Pennant, 1771). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 60-61.

Spitzenberger, F., 1999b: Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 212-213.

Spärck, R., 1928: Nordens Dyreverden. Henrik Koppels Forlag. København. 566 pp.

Spärck, R., 1932: Bidrag til dansk zoogeografi og faunistik III. Om skovmårens udbredelse og hyppighed i Danmark. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 92, 301-304.

Spärck, R., 1936: Om egernets udbredelse og hyppighed i Danmark. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 99, 267-281.

Stebbings, R. E. & A. M. Hutson, 1991: Mouse-eared bat (Myotis myotis). I: Corbet, G. B. & S. Harris (eds.): The Handbook of British Mammals. 3rd ed. Blackwell, Oxford. 588 pp., 107-108.

Steenstrup, I., 1840-41: Optegnelser om danske Dyrs Forekomst og Levemaade, 16. Sorex pygmaeus Pallas. Naturhistorisk Tidsskrift 3, 495-496.

Stenson, G. B., M. O. Hammill, M. A. Fedak & B. J. McConnell, 1993: The diving behaviour and seasonal migration of adult hooded seal. Abstracts from the 10th Biennial Conference in Biology. Mammals, Gaveston, Texas, 103.

Stier, N., 2000: Habitat use of the pine marten Martes martes in small-scale woodlands of Mecklenburg (Germany). Lutra 43, 185-203.

Stoltze, M. & S. Pihl, 1998a: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. 219 pp.

Stoltze, M. & S. Pihl, 1998b: Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. 48 pp.

Storå, J. & P. G. P. Ericson, 2004: A prehistoric breeding population of harp seal (Phoca groenlandica) in the Baltic Sea. Marine Mammal Science 20(1), 115-133.

Stougaard, P., 1972: Birkemus. Gejrfuglen 8, 4-7.

Strandgaard, H., 1972: The roe deer (Capreolus capreolus) population at Kalø and the factors regulating its size. Danish Review of Game Biology 7(1), 1-205.

Strandgaard, H. & T. Asferg, 1980: Vildtudbyttet i Danmark II. Danish Review of Game Biology 11, 5.

Strelkov, P., 1969. Migratory and stationary bats (Chiroptera) of the European part of the Soviet Union. Acta Zoologica Cracoviensia 14, 393-439.

Stubbe, M., 1999a: Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 318-319.

Stubbe, M., 1999b: Procyon lotor (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 326-327 Stubbe, C., 1999c: Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 400-401.

Stutz, H.-P. B., 1999: Myotis myotis (Borkhausen, 1797). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 114-115.

Svenska Jägareförbundet, 2006: http://www.jagareforbundet.se/forsk/viltrapporterin/ javachart/html/algavskjutning.asp.

Syvertsen, P., J. van der Kooij & K. Isaaksen, 1999: The occurrence of striped dolphin Stenella coeruleoalba and common dolphin Delphinus delphis in Norwegian coastal waters. Fauna (Oslo) 52, 104-117.

Søgaard, B. & A. B. Madsen (red.), 1996: Forvaltningsplan for odder (Lutra lutra) i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 48 pp.

Søgaard, B., F. Skov, R. Ejrnæs, K. E. Nielsen, S. Pihl, P. Clausen, K. Laursen, T. Bregnballe, J. Madsen, A. Baatrup-Pedersen, M. Søndergaard, T. L. Lauridsen, P. F. Møller, T. Riis-Nielsen, R. M. Buttenschøn, J. Fredshavn, E. Aude & B. Nygaard, 2003: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Faglig rapport fra DMU 457, 2. udgave. 462 pp.

Søgaard, B., A. B. Madsen, M. Elmeros & M. Hammershøj, 2004: Den danske bestand af odder er i fremgang. Fagligt notat fra DMU, www.dmu.dk/Dyr+og+Planter/Dyr/Oddere/default.htm.

Søgaard, B., S. Pihl & P. Wind, 2006: Arter 2004-2005. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 582. 148 pp.

Søndergaard, N. O., A. H. Joensen & E. B. Hansen, 1976: Sælernes forekomst og sæljagten i Danmark. Danske Vildtundersøgelser 16. Vildtbiologisk Station. 80 pp.

Sørensen, V., 1996: Husmåren i Danmark. Status, forekomst og tilpasning til bebyggelse. Upubliceret specialerapport, Københavns Universitet. 117 pp.

Tackmann, K., 2003: Der Marderhund – ein gefährlicher Neubürger in Ostdeutschland? Invasive gebietsfremde Arten. Forschungsreport Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft, Bonn (2003) 2, 28-31 Tattersall, F., 1999: Castor fiber Linnaeus, 1758. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 200-201.

Tauber, P., 1878: Hvirveldyr, 1ste bind, Pattedyr. I: Schiödte, J. C. & H. J. Hansen (red.): Zoologia Danica, Afbildninger af Danske Dyr, med Populær Text, 1878-92. I commission hos E. Jespersen, Thieles Bogtrykkeri, Kjøbenhavn, 217-306.

Tauber, P., 1880: Forekomsten af Havpattedyr ved dansk Kyst. Geografisk Tidskrift 4, 91-103.

Teilmann, J. & F. O. Kapel, 1998: Exploitation of ringed seals (Phoca hispida) in Greenland. I: Heide-Jørgensen, M. P. & C. Lydersen, (eds.): Ringed seal in the North Atlantic. Nammco Scientific Publications. Vol 1. 274 pp., 130-151.

Teilmann J., R. Dietz & I. Eskesen, 2004: Journey of a minke whale from Denmark to the Mediterranian. European Cetacean Society 18th Annual Conference, Kolmården, Sweden, 28-31 March 2004. Poster presentation and abstract, 70.

Temminck, C. J., 1827, 1835-41: Monographies de Mammalogie. Vol. 1, 1827, Paris. 268 pp. Vol. 2, 1835-41, Leiden. 292 pp.

Tew, T. E. & D. W. Macdonald, 1993: The effects of harvest on arable wood mice Apodemus sylvaticus. Biological Conservation 65, 279-283.

Thaarup, F., 1842: Den danske Stats Forst- og Jagt-Statistik i Kortfattet Oversigt. Kjøbenhavn. 72 pp.

Thamdrup, H. M., 1965: Lidt om vildkaninbekæmpelse i Sønderjylland. Dansk Vildtforskning 1964-65, 36-39.

Thompson, P. M., 1989: Seasonal changes in the distribution and composition of common seal (Phoca vitulina) haul-out groups. Journal of Zoology 217, 281-294.

Thomsen, E. A., 2002: Spacing pattern, habitat use and food choice in polecat (Mustela putorius). Specialerapport, Aarhus Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser. 82 pp.

Tomelin, A. G., 1957: Cetacea (Kitoobrazyje). Mammals of the USSR and adjacent waters 9. Akademia Nauk SSSR (oversættelse 1967. Israel Program for Scientific Translation, Jerusalem).

Tougaard, J., S. Tougaard, R. C. Jensen, T. Jensen, J. Teilmann, D. Adelung, & N. Liebsch, 2006: Harbour seals on Horns Reef before, during and after construction of Horns Rev Offshore Wind Farm. Biological Papers Nr 5, 2006. Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg.

Tougaard, S., 1987: Første fund af klapmyds (Cystophora cristata) i Danmark. Flora og Fauna 93(3), 75-76.

Tougaard, S., 1989: Monitoring harbour seals (Phoca vitulina) in the Danish Wadden Sea. Helgoland Marine Research 43, 347-356.

Tougaard, S., 1991: Sæler. I: Muus, B. (red.): Danmarks Pattedyr II. Gyldendal. København, 82-103.

Tougaard, S., C. Kinze, H. Benke, G. Heidemann, P. J. H. Reijnders & M. F. Leopold, 1996: Red list of marine mammals of the Wadden Sea. I: von Nordheim, H., O. Norden Andersen & J. Thissen, 1996: Red list of biotopes, flora and fauna of the Trilateral Wadden Sea Area, 129-136.

Tougaard, S., R. Skov, T. Jensen & H. Baagøe, 2004: Indberettede havpattedyr 2003. Biologiske Skrifter Nr. 4, 2004. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.

Trafikdræbte dyr: Aktionsplan 2002. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. København. 53 pp.

Trilateral Seal Expert Group plus, 2002: Common and grey Seals in the Wadden Sea including an assessment at whether the seal management plan needs to be revised and amended. Report to the TWG/SO, March/June 2001. Wadden Sea Ecosystem No. 15. Common Wadden Sea Secretariat. Wilhelmshaven.

Trolle, L., 1985: Endnu en flagermus fundet på Bornholm – Dværgflagermusen. Bornholms Natur – Fjælstaunijn 9(2), 104-106.

Tupikova, N. W., 1949: Pitanije i charakter sutocnoi aktivnosti zemlerojek srednej polosy SSSR. Zool. Z. 28, 561-572 (citeret i Spitzenberger 1990) .

Urbanczyk, Z., 1999: Barbastella barbastellus (Schreber, 1774). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 146-147.

Ursin, E., 1948: Pattedyrenes udbredelse på de sydfynske øer. Flora & Fauna 54, 99-109.

Ursin, E., 1950: Zoogeographical remarks on the mammals occuring on the islands south of Funen. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 112, 35-62.

Ursin, E., 1952a: Musenes udbredelse i Danmark. Flora og Fauna 58, 49-60.

Ursin, E., 1952b: Occurrence of voles, mice, and rats (Muridae) in Denmark. With a special note on a zone of intergradation between two subspecies of the house mouse (Mus musculus L.). Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 114, 217-244.

Valentin-Jensen, P., 1972: Elg. I: Hvass, H. (red.): Danmarks Dyreverden. Bd. 10. Rosenkilde og Bagger. Gentofte, 280-283.

van den Bosch, F., R. Hengeveld & J. A. J. Metz, 1992: Analysing the velocity of animal range expansion. Journal of Biogeography 19, 135-150.

van Bree, P. J. H., 1973: The description and taxonomic status of Delphinus holboelli, Nilson 1847. (Notes on Cetacea, Delphinoidea VI). Beaufortia 30, 129-134.

van Bree, P. J. H., 1977: Over de recente zwerftocht van een Walrus, Odobenus rosmarus (L) langs de Nederlandse en Belgische kust. De Levende Natuur, 80, 58-63.

Vedelsby, K., 1966: Fund af brandmus, Apodemus agrarius (Pallas), fra Nordsjælland. Flora og Fauna 72, 116-118.

Vergara, V., 2000: Comparison of parental roles in male and female red foxes, Vulpes vulpes, in Southern Ontario. Canadian Field-Naturalist 115(1), 22-33.

Vierhaus, H & F. Krapp, 2004: Pipistrellus mediterraneus (Cabrera, 1904) oder P. pygmaeus (Leach, 1825) – Mückenfledermaus. I: Krapp, F. (red.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II. Aula-Verlag. Wiebelsheim, 815-823.

Vilhelmsen, H., 1989: Hasselmusen, Muscardinus avellenarius L. 1758. Specialerapport. Zoologisk Museum, Københavns Universitet. 197 pp.

Vilhelmsen, H., 1992: Bevar hasselmusen. En håndbog i bevarelse af hasselmusen og dens levesteder. Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark. Skov- og Naturstyrelsen. Miljøministeriet. 36 pp.

Vilhelmsen, H., 2001: Hasselmusen Muscardinus avellanarius (L. 1758). Registreringer over forekomst i Danmark. Flora og Fauna 107(2-3), 91-100.

Vilhelmsen, H., 2003: Status of dormice (Muscardinus avellanarius) in Denmark. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49 (Suppl 1), 139-145.

Vink, J., 2001: The Badger Meles meles L. – a bibliography of the litterature up to April 2001. Mededeling 52 van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), Rapportnummer 2001.07. 149 pp.

Viskum-Pedersen, C., 1930: Mindre meddelelser. Hasselmusen. Flora og Fauna 36, 33-34.

Viskum-Pedersen, C., 1932: Mindre meddelelser. Hasselmusen. Flora og Fauna 38, 51-52.

Voigt, D. R. & D. W. Macdonald, 1984: Variation in the spatial and social behaviour of the red fox, Vulpes vulpes. Acta Zoologica Fennica 171, 261-265.

von Schantz, T., 1984: Non-breeders in the red fox Vulpes vulpes: a case of resource surplus. Oikos 42, 59-65.

Vos, A., 2003: Oral vaccination against rabies and the behavioural ecology of the red fox (Vulpes vulpes). Journal of Veterinary Medicine 50, 477-483.

Walhovd, H., 1970: Ældre og nyere observationer af hasselmusen, Muscardinus avellanarius (L. 1758), og dens reder i Danmark. Flora og Fauna 76(1), 21-27.

Walhovd, H., 1971: The activity of a pair of common dormouse (Muscardinus avellanarius ) in conditions of captivity. Oikos 22, 358-365.

Walhovd, H., 1974: Hibernation of a pair of confined dormice, Muscardinus avellanarius, in the successive winters. Natura Jutlandica 17, 9-24.

Walhovd, H., 1975: The winter activity of Danish hedgehogs in 1973/74, with information on the size of the animals observed and location of the recordings. Natura Jutlandica 18, 53-61.

Walhovd, H., 1976: Partial arousals from hibernation of common dormice (Rodentia, Gliridae), in their natural hibernaculum. Oecologia 22, 425-429.

Walhovd, H., 1984: The breeding habits of the European hedgehog (Erinaceus europaeus L.) in Denmark. Zeitschrift für Säugetierkunde 49(5), 269-277.

Walhovd, H., 1990. Records of young hedgehogs (Erinaceus europaeus L.) in a private garden. Zeitschrift für Säugetierkunde 55, 289-297.

Walhovd, H., 1991: Pindsvin. I: Muus, B. (red.): Danmarks Pattedyr. Bd. 1. Gyldendal. Nordisk Forlag A/S. København. 174 pp., 14-22.

Wandeler, P., S. M. Funk, C. R. Largiader, S. Gloors & U. Breitenmoser, 2003: The city-fox phenomenon: Genetic consequences of a recent colonization of urban habitat. Molecular Ecology 12, 647-656.

Ward, J. F., D. W. MacDonnald & C. P. Doncaster, 1997: Responses of foraging hedgehogs to badger odour. Animal Behaviour 53, 709-720.

Warwick, T., 1934: The distribution of the muskrat (Fiber zibethicus) in the British Isles. Journal of Animal Ecology 3, 250-267.

Warwick, T., 1940: A contribution to the ecology of the muskrat (Ondatra zibethica) in the British Isles. Proceedings of the Zoological Society of London 110, 164-201.

Waslawski, J. M., M. Ryg, T. G. Schmidt & N. A. Øritsland, 1994: Diet of ringed seal (Phoca hispida) in a fjord of west Svalbard. Arctic 47, 109-114.

Weismann, C., 1931: Vildtets og jagtens historie i Danmark. C. A. Reitzels Forlag. København. 564 pp.

Weitemeyer, L., 1976: Vildkaninen (Oryctolagus cuniculus (L.)). Forekomst og biologi samt jagtlige betydning i Sønderjylland. Specialerapport. Biologisk Institut, Afdeling for Zoologi, Aarhus Universitet.

Weiter, L., M. Hernan, F. Sedlacek & F. Zemek, 2002: Potential occurrence of the birch mouse (Sicista betulina) in the Bohemian Forest (Sumava): a geographical information system approach. Folia Zoologica 51(1), 133-144.

White, J. A., 1953: Genera and subgenera of chipmunks. University of Kansas Publications, Museum of Natural History vol. 5, no. 32, 545-561.

White, P. C. L. & S. Harris, 1994: Encounters between red foxes (Vulpes vulpes): implications for territory maintenance, social cohesion and dispersal. Journal of Animal Ecology 63, 315-327.

Wiig, Ø., 1988: Grønlandssel og selinvasjon. Hva vet vi – hva tror vi? Naturen 2, 35-41.

Wind, P., 2003: Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser. Teknisk anvisning fra DMU 20. 112 pp.

Winge, H., 1882: Om nogle Smaapattedyr i Danmark. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening 34, 76-87.

Winge, H., 1899: Om nogle Pattedyr i Danmark. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 51, 283-316.

Winge, H., 1908: Pattedyr. Danmarks Fauna 5. Naturhistorisk Forening. C. E. C. Gads Forlag. København. 248 pp.

Wolton, R. J. & J. R. Flowerdew, 1985: Spatial distribution and movements of wood mice, yellow-necked mice and bank voles. Symposium of the Zoological Society of London 55, 249-275.

Wolz, I., 1986: Wochenstuben-Quartierwechsel bei der Bechsteinfledermaus. Zeitschrift für Säugetierkunde 51, 65-74.

Wulff, J., 1881: Danmarks Pattedyr. En populær Vejledning til at lære vore Pattedyr at Kjende. Philipsens Forlag. København. 164 pp.

Yalden, D., 1981: The occurrence of the pigmy shrew Sorex minutus on moorland, and the implications for its presence in Ireland. Journal of Zoology, London 195, 147-156.

Yasuda, S. P., P. Vogel, K. Tsuchiya, S.-H. Han, L.-K. Lin & H. Suzuki, 2005: Phylogeographical patterning of mtDNA in the widely distributed harvest mouse (Micromys minutus) suggests dramatic cycles of range contraction and expansion during the mid to late Pleistocene. Canadian Journal of Zoology 83, 1411-1420.

Zabel, C. J. & S. P. Taggart, 1989: Shift in red-fox, Vulpes vulpes, mating system associated with El Niño in the Bering Sea. Animal Behaviour 38, 830-838.

Zima, J., 1999a: Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 224-225.

Zima, J., 1999b: Microtus agrestis (Linnaeus, 1761). I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 226-227.

Zima, J. & P. Koubek, 1999: Cervus nippon Temminck, 1838. I: Mitchell-Jones, A. J. et al. (eds.), 1999, 390-391.

Zuschlag, E., 1923: Kampen mod Rotterne! Rotteplagens Oprindelse, Udvikling og organiserede Bekæmpelse. Vejledning for Grundejersammenslutninger og Kommuner samt statistiske Oplysninger om de naaede Resultater. Foreningen til Lovordnet Udryddelse af Rotter. 108 pp.

Aaris-Sørensen, J., 1987: Past and present distribution of badgers Meles meles in the Copenhagen area. Biological Conservation 41, 159-165.

Aaris-Sørensen, J., 1992: Grævlinger i Danmark – en håndbog. Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark. 48 pp.

Aaris-Sørensen, J., 1994: Road-kills of badgers (Meles meles) in Denmark. Annales Zoologici Fennici 32, 31-36.

Aaris-Sørensen, J., 1995: Grævlinger i Danmark – en undervisningsbog til folkeskolen. Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark. 22 pp.

Aaris-Sørensen, J., 2003: Naturnær drift og grævlinger. Skoven 2, 92-94.

Aaris-Sørensen, K., 1980: Depauperation of the mammalian fauna of the island of Zealand during the Atlantic period. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 142, 131-138.

Aaris-Sørensen, K., 1988: Danmarks forhistoriske Dyreverden. Gyldendal. 252 pp.

Aaris-Sørensen, K., 1995: Palaeoecology of a Late Weichselian vertebrate fauna from Nørre Lyngby, Denmark. Boreas 24, 355-365.

Aaris-Sørensen, K., 1998: Danmarks forhistoriske Dyreverden. 3. udg. Gyldendal. 232 pp.

Aaris-Sørensen, K., 2001: Danmarks Dyreverden gennem 20.000 År – fra Mammutsteppe til Kultursteppe. Udstillingskatalog. Zoologisk Museum, Københavns Universitet. 45 pp.

Aaris-Sørensen, K & K. S. Petersen, 1984: A Late Weichselian find of polar bear (Ursus maritimus Phipps) from Denmark and reflections on the palaeoenvironment. Boreas 13, 29-33.

Aaris-Sørensen, K. & T. N. Andreasen, 1995: Small mammals from Danish Mesolithic sites. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93, 30-38.

Aaris-Sørensen, K., K. S. Petersen & M. B. Henriksen, 1999: Late Weichselian record of saiga (Saiga tatarica (L.)) from Denmark and its indications of glacial history and environment. Quartär 49/50, 87-94.

Aaris-Sørensen, K. & H. Vensild, 2002: Kronhjortene på Bornholm og især i Aaker sogn. I: Ketil, P. (red.) 2002. Bornholms pattedyr. Fjælstaunin 25(1-2), 159-166.

Aaris-Sørensen, K. & R. Liljegren, R., 2004: Late Pleistocene remains of giant deer (Megaloceros giganteus Blumenbach) in Scandinavia: chronology and environment. Boreas 33, 61-73.

Århus Amt, 2003: Odderen i Århus Amt. Århus Amt, Natur og Miljø. 28 pp. + kortbilag.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig